Факултетът по дентална медицина е държавно автономно акредитирано висше учебно заведение с ясно формулирани мисия, цел и основни задачи за подготовка на кадри по дентална медицина. Той е част от Медицински университет - София и е най-старото държавно учебно заведение у нас, в което се провежда обучение на магистри по дентална медицина, специализанти и докторанти по акредитирани специалности в областта на денталната медицина.

С Протокол № 11 от 09.04.2015 год. Акредитационният съвет на НАОА дава  програмна акредитация на специалността от регулираните професии „Дентална медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ във Факултета па дентална медицина на МУ-София на основание на обща оценка по критериите 9,56. Срокът на валидност на акредитацията е 6 (шест) години, в съответствие с чл. 79, ал. 4 т.1 от Закона за висше образование.

Във Факултета по дентална медицина се провежда обучение на български и на английски за чуждестранни студенти. Учебният план и програми, организацията на обучението и контролът на придобитите знания и умения съответстват на Директивите на Европейския съюз и съхраняват богатите традиции и опит на факултета в областта на денталното образование.

Академичният състав на факултета от 42 хабилитирани и 90 нехабилитирани преподаватели провежда високо професионална образователна, научно-изследователска, лечебно-диагностична, консултантска и експертна дейност.

Базата на ФДМ - МУ София, включва учебни предклинични и клинични зали, аудитории, кабинети, семинарни зали, специализирана библиотека, информационна част, административно-стопански отдел и др. Обучението по общомедицинските дисциплини се провежда на територията на Медицинския университет - София, който е утвърден център за предклинично и клинично обучение, и за развитие на научна дейност по всички медицински специалности.

Основен стремеж на Ръководството на Факултета по дентална медицина е непрекъснато да подобрява и модернизира всички сфери на своята дейност - управление, обучение и научни изследвания, кадрови потенциал и учебни бази.

 

Адрес: София 1431
Бул. "Св. Георги Софийски"  № 1
Тел.:  +359 2952 05 59
Факс: +359 2952 15 06