Защитени дисертации за придобиване на образователна и научни степен "доктор" във
Факултет по дентална медицина на Медицински университет - София

 

2020г.

Д-р Красимир Митков Христов, дм - катедра Детска дентална медицина
Д-р Ирина Калинова Ценова-Илиева, дм - катедра Консервативно зъболечение

 

2019г.

Д-р Димитър Николаев Костурков, дм - катедра Консервативно зъболечение
Д-р Янета Кузманова Иванова, дм - катедра Консервативно зъболечение

 

2018г.

Д-р Христо Деянов Стоянов, дм - катедра Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Д-р Иванка Михайлова Василева, дм - катедра Обществено дентално здраве
Д-р Мариана Емануилова Янкова, дм - катедра Протетична дентална медицина
Д-р Дора Димитрова Кишкилова, дм - катедра Образна и орална диагностика

 

2017г.

Д-р Милена Георгиева Георгиева, дм - катедра Детска дентална медицина
Д-р Владимир Иванов Богданов, дм - катедра Ортодонтия
Д-р Зорница Господинова Михайлова, дм - катедра Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия
Д-р Севда Михайлова Янчева, дм - катедра Консервативно зъболечение