Бюро за научна дентална информация

 

 

Към Бюрото за научна дентална информация е създадена най-голямата специализирана библиотека в областта на денталната медицина с цел задоволяване на информационните потребности на учебната, научноизследователската и диагностично-лечебната работа на студенти, специализанти, докторанти и научно-преподавателски кадри от Факултета по дентална медицина – София, както и специалисти от цялата страна.
Библиотеката има 1 читалня с 40 места. Разполага с два компютъра за работа с интернет за образователни, социални и научни цели.

Библиотеката предоставя следните услуги:
1. Ползване на библиотечния фонд в Библиотеката.
2. Библиографски и информационни услуги, които са:

 • Библиографска и фактографска информация;
 • Достъп до електронни бази данни;
 • Интернет достъп за образователни, социални и научни цели;
 • Предоставяне на писмени цитатни и  библиографски справки;
 • Индивидуално обучение на потребители за работа с електронни продукти и информационни ресурси.

Фондове: 

 • Книги;
 • Периодични и продължаващи издания;
 • Дисертации;
 • Справочен фонд;
 • Каталози;

Фишови каталози:

 • Азбучен каталог на книги на български език;
 • Азбучен каталог на книги на латиница;
 • Систематичен каталог на книги и дисертации;
 • Азбучен авторски каталог на дисертации;
 • Електронен каталог на книги - за външни потребители.

 

Правила за обслужване на потребителите
Право да ползват библиотеката имат студенти, докторанти, специализанти, преподаватели, служители на ФДМ - София и външни потребители. Регистрирането и издаването на читателска карта на студентите става чрез представяне на студентска книжка. Регистрирането и заемането на библиотечни материали става лично.
При регистрирането читателите се информират за видовете услуги, които могат да получават; за мястото и реда на получаването им; за задълженията и отговорностите.
Не се пререгистрират читатели, които имат задължения.
Читателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни документи, съобразени с читателската категория.
Срокът за заемане се определя съобразно категорията.
Студентите могат да заемат за дома само учебници и учебни пособия, изучавани през съответната учебна година.
Читатели, които не са студенти или служители на ФДМ – София, могат да ползват библиотечни документи само в читалните.

Не се заемат за дома следните библиотечни документи:

 • справочни и периодични издания;
 • дисертации;
 • библиотечни документи, които са единични екземпляри и често се ползват от читателите в читалнята, както и учебници и учебни пособия, които са в ограничен брой екземпляри и са предназначени само за читалня.

На основание Наредбата за опазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност.

 

Бази данни за научна информация 
EBSCOhost Database в частта и “Dentistry & Oral Sciences Source” http://search.ebscohost.com - Паролата за достъп се получава в библиотеката.
ScienceDirect - https://www.sciencedirect.com/ 
SCOPUS - https://www.scopus.com/ 
ISI Web of Knowledge - https://apps.webofknowledge.com/

Списъкът на дисертациите и научните разработки в библиотеката се обогатява и актуализира ежегодно.