Прием на чуждестранни студенти

 

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ 

 

Необходими документи:

1. Регистрационен формуляр на английски и български език (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Легализирано копие от дипломата за средно образование със заверен превод на български език. Задължително условие е в дипломата за средно образование кандидатите да имат оценки по биология и химия в съответствие с Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.
ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕС и ЕИП ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШEНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЯТ И ИЗДАДЕНО от Регионално управление на образованието към МОН УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ОЦЕНКИ, ПРИРАВНЕНИ КЪМ ОЦЕНКИТЕ ПО чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
3. Документ издаден от компетентен орган (средното училище в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
4. Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване).
5. Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването, преведено на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
6. Две (2) снимки паспортен формат, залепени на регистрационните формуляри.
7. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент в МУ-София от друг Медицински ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ, както от страната, така и от чужбина, се приемат в срок до 18.08.2023 г.

В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

 

Такси:

Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани:

Такса за подаване на документи – 80 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти от Висши медицински училища в чужбина по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ- София в размер на 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората.

Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат.

Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева.

 

Срокове за подаване на документите:

 

Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

1.1. Срок за прием на документи:                         от 01.08.2023 г. до 13.09.2023 г.   

1.2.Конкурсен изпит по английски език, биология и химия:    20.09.2023 г.

1.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит               25.09.2023 г.       

ЗАБЕЛЕЖКА: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

Забележка: Конкурсните изпити се провеждат дистанционно.

Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

1.4. Класиране –    26.09.2023 г. 

Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00.

Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти според капацитета на факултета.

ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България“ всички граждани на ЕС и ЕИП заедно с Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование.

 

 

Допълнителна информация

Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Република България“ и Писмо № 9104-84/ 14.11.2022 г. на МОН, всички граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни заедно с  Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование.

2.1. Прием на документи: от 01.08.2023 г. до 29.09.2023 г.

2.2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия: 06.10.2023 г.

ЗабележкаКонкурсните изпити се провеждат дистанционно.

2.3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит:  09.10.2023 г.

Класиране: 10.10.2023 г.

Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00.

Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти според капацитета на факултета.

  1. Начало на учебната година за  студентите, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация– 23.10.2023 г.
  2. Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионална направление – срок до 18.08.2023 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“.

 


Прием на студенти с двойно гражданство

  1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).
  2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност. Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
  3.  Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
  4. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата определена за чужди граждани.

 

Кога се обявяват резултатите?

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 25.09.2023 г.

Обявяване на класирането за граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – 26.09.2023 г.

Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

Класирането на гражданите на ЕС и ЕИП се извършва на основание чл. 21, ал.2 от ЗВО на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети съобразно свободния капацитет на специалността.

 

За чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит  –  09.10.2023 г. 

Обявяване на класиране – 10.10.2023 г.

Класират се с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките от положения конкурсен изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.

Класирането се извършва на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети, съобразно свободния капацитет на специалността.

Записване

Записването е до 20.10.2023 г.

Начало на учебната 2023/ 2024 г. за студентите, които се обучават на английски език - 23.10.2023 г.

Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.

Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

 

Записване по факултети за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – до 20.10.2023 г.

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ