Прием на чуждестранни студенти

 

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ 

 

Необходими документи:

1. Регистрационен формуляр на английски и български език (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
2. Легализирано копие от дипломата за средно образование със заверен превод на български език. Задължително условие е в дипломата за средно образование кандидатите да имат оценки по биология и химия ( не по-ниски от Добър:4) в съответствие с Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.
ВСИЧКИ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШEНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗДАДЕНО от Регионално управление на образованието към МОН УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ОЦЕНКИ, ПРИРАВНЕНИ КЪМ ОЦЕНКИТЕ ПО чл. 12, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища на Р България.
3. Документ издаден от компетентен орган (средното училище, в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен.
4. Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване).
5. Две (2) снимки паспортен формат, залепени на регистрационните формуляри.
6. Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент в МУ-София от друг Медицински ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ, както от страната, така и от чужбина, се приемат в срок до 20.08.2024 г.

В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

 

Такси:

Такси  за административни услуги за прием на чужди граждани: 
Такса за подаване на документи – 90 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат. 
Такса за прехвърляне на чуждестранни студенти от Висши медицински училища в чужбина по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация при МУ- София в размер на 200 лв. с ДДС. Заплаща се в касата на Ректората. 
Цена на Учебно ръководство за самоподготовка по биология и химия – 30.00 лв. Внася се в касата на МУ- Ректорат. 
Такса за конкурсен изпит по английски език, биология и химия – 400 лева
ЗАБЕЛЕЖКА: Внесени такси за изпит не се възстановяват!

  • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език – 3700 евро 
  • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на английски език –4800 евро 
  • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на български език – 8000 евро на година, които се заплащат в съответния факултет. 
  • За обучение по „Медицина“ и „Дентална медицина“ на английски език – 9000 евро на година, които се заплащат в съответния факултет.

 

Срокове за подаване на документите:

Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:

Прием на документи на чужди граждани  / от ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария и от трети страни /: 
Срок за подаване на документи: от 29.07.2024 г. до 10.09.2024 г. 
Конкурсен изпит по английски език, биология и химия за граждани от  ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария – 13.09.2024 г. 
ЗАБЕЛЕЖКА: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан. 
Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка
Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00. 
Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти според капацитета на факултета. 
Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – 21.10.2024 г. 
Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионално направление – в срок до 20.08.2024 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година- „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“. 
Подаването на документи от граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни / за обучение в Департамент по езиково обучение и спорт / на български или на английски език / - продължава до 25.09.2024 г. 
ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните изисквания за  прием на студенти във висшите училища на Република България“ всички граждани на ЕС и ЕИП заедно с Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование.

 

Допълнителна информация

Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:

Във връзка с изискванията свързани с “Регистър Visa D”, моля всички кандидати, които ще подават документи в МУ-София за предстоящата учебна година, да спазят следните изисквания, които може да видите ТУК

Срок за подаване  на документи: от 29.07.2024 г. до 10.09.2024 г. 
Конкурсен изпит по английски език, биология и химия за граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария /трети страни/  – 17.09.2024 г. 
ЗАБЕЛЕЖКА:
 При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.
Резултатите от  писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка

Класирането на кандидатите се извършва на база сумираните оценки по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и оценките от трите компонента на изпита. Максимален бал 30.00. 
Класирането се извършва по реда на състезателния бал и е в съответствие с предложен от Декана на съответния факултет и утвърден от Академичния съвет на МУ- София брой студенти според капацитета на факултета. 
Начало на учебната година за  студентите, които се обучават  на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – 21.10.2024 г. 
Подаване на документи за прехвърляне на чуждестранни студенти от медицински университети в страната и чужбина в същата специалност и същото професионално направление – в срок до 20.08.2024 г. в съответствие с т.4 от Раздел IX на Правилник за подготовка и провеждане на учебната година - „ПРАВИЛА за прехвърляне на чуждестранни студенти – граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни в Медицински университет – София от други Висши Медицински училища в Р България или от чужбина“. 
Подаването на документи от граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни / за обучение в Департамент по езиково обучение и спорт / на български или на английски език / - продължава до 25.09.2024 г. 
ЗАБЕЛЕЖКА: В съответствие с изискванията на чл. 12, ал.1, т. 2 от „Наредба за държавните изисквания за  прием на студенти във висшите училища на Република България“ “  и Писмо № 9104-84/ 14.11.2022 г. на МОН, всички граждани на ЕС и ЕИП и от трети страни заедно с Дипломата за завършено средно образование представят и издадено от  Регионално управление на образованието към МОН, Удостоверение за признато завършено средно образование.

 

Прием на студенти с двойно гражданство

  1. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани ( с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат- студенти).
  2. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност. Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
  3. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
  4. Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата определена за чужди граждани.

 

Кога се обявяват резултатите?

Обявяване на резултатите от конкурсния изпит на гражданите на ЕС и ЕИП – 19.09.2024 
Обявяване на класирането за граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – 25.09.2024 

Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00. 
Класирането на гражданите на ЕС и ЕИП се извършва на основание чл. 21, ал.2 от ЗВО на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети съобразно свободния капацитет на специалността. 

За чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /: 
Обявяване на резултатите от конкурсния изпит 
– 20.09.2024 
Обявяване на класиране – 25.09.2024 

Класират се с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките от положения конкурсен изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00. 
Класирането се извършва на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети, съобразно свободния капацитет на специалността.

Записване 
Записването е до 18.10.2024 г. 
Начало на учебната 2024/2025 г. за студентите, които се обучават на английски език - 21.10.2024 г.

 

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ