Информация за кандидатстване в МУ - София

 

 

  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2024/2025 

 

Приемът на студенти в Медицински университет – София се извършва на основание Наредба за Държавните Изисквания за прием на студенти на Министерството на образованието и науката и съгласно изискванията на Правилника за прием на студенти в МУ-София.
Обучението за всички специалности в Медицински университет – София е в редовна форма. Броят на местата за прием на студенти по държавна поръчка  и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават ежегодно с Постановления на Министерски съвет.
Във Факултет по Дентална медицина при Медицински университет – София се обучават студенти по специалност „Дентална медицина” за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър”.

Медицински университет – София извършва прием на студенти за обучение срещу заплащане на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО в образователно – квалификационна степен „магистър“ след придобито средно образование по специалности от професионални направления и от регулираните професии в съответствие с капацитета на съответната специалност и с договор между студентите и Медицински университет – София.

Броят на местата за прием на студенти за обучение срещу заплащане и таксите за кандидатстване и обучение се утвърждават от Академичния съвет на Медицински университет – София.

 

Подробна информация за прием на студенти, обучавани на български език може да бъде намерена на сайта на МУ-СОФИЯ 
https://mu-sofia.bg/novo_baloobrazovane_22_23/