ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 

I. ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1. Изработване на критерии за формиране на оценките от семестриалните и държавните изпити и на съотношението между тях. Резултатите от текущия контрол по време на обучението да бъдат отразени в крайния резултат при изпитването на студентите. 

Срок: 17.12.2021 г. 
Отговорници: Председател и зам. председател на КК и отговорниците по катедри

2. Контрол върху качеството на знанията на студентите от 6 курс при завършване на държавния стаж чрез комбинирани тестове по клиничните дисциплини. Изработване, популяризиране и прилагане на тестовото изпитване в пряка колаборация с ръководителите на катедри.

Срок: м. май 2022 г. 
Отговорници: Председател и зам. председател на КК и отговорниците по катедри

3. Изработване на анкетни карти, свързани с качеството на учебния процес и тяхното разпространение сред български и чуждестранни студенти и преподаватели.

Срок за изготвяне: м. февруари 2022 г. 
Популяризиране: м.май 2022 г.
Отговорници: Председател на КК,  отговорниците по катедри и представители на студентите и докторанти

4. Запознаване на студенти и преподаватели с електронната програма за пациенти и въвеждането й в клиничните зали и приемния кабинет.

Срок: м. януари 2022 г. 
Отговорници: Председател и зам. председател на КК

5. Стимулиране на участието на отлични студенти в специализирани кръжоци и научно-изследователски колективи съвместно с техни преподаватели.

Срок: постоянен 
Отговорници: Председател на КК,  отговорниците по катедри и представители на студентите

6. Създаване на програмен съвет към ФДМ-София с цел разработване и усъвършенстване на учебни програми по специалните дисциплини и привеждането им в съответствие с новостите в областта на денталната медицина.

Срок: м. декември 2021 г.
Отговорници: Председател и зам. председател на КК

 

II. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Създаване на специален раздел на електронната страница на ФДМ, МУ – София с цел популяризиране работата на Комисията за управление на качеството.

Срок: м.октомври 2021 г. 
Отговорници: Председател и зам. председател на КК

2. Популяризиране на анкетните карти и на резултатите от проведените допитвания сред студенти и преподаватели на електронната страница на ФДМ-София.

Срок: постоянен
Отговорници: Председател на КК и представител на администрацията

3. Изработване на стратегия и агитационни материали за разпространение в елитните средни училища в гр. София и страната с цел привличане на отлични ученици за участие в кандидат-студентските кампании на ФДМ-София и прием на мотивирани студенти.

Срок: м. март 2022 г.
Отговорници: Председател и зам. председател на КК, доц. Дойчинова, представител на администрацията, представители на студентите