Условия и ред за заемане на академични длъжности във ФДМ, МУ - София

 

Условията и редът за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ФДМ- МУ София се уреждат с Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София (ПУРПНСЗАДМУС). Този правилник е изработен въз основа на ЗРАСРБ и  ППЗРАСРБ към този закон. Приет с решение на Академичен съвет на МУ София от 18.09.2018 г.,изм. АС от 23.10.2018 г.; изм. АС от 27.11.2018 г.; изм. АС от 18.12.2018г., изм. АС от 25.01.2019 г.
Академичните длъжности "асистент", "главен асистент", "доцент" и "професор" се заемат с конкурс и избор от съответния съвет на основното структурно звено на МУ - София и се утвърждават от Академичния съвет.
Оценката за съответствие с минималните национални изисквания и/или други допълнителни такива, както и оценяването на резултати, научен принос и оригиналност на представените трудове, на дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на академичните длъжности се извършва от научно жури. За всяка конкретна процедура съставът на научното жури се утвърждава от факултетния съвет, по предложение на ръководителя на катедрата и взето положително решение на катедрения съвет на първичното структурно звено.
В конкурс за академична длъжност могат да участват само лица, които отговарят на съответните минимални национални изисквания и изискванията на настоящия правилник.
Ректорът на МУ - София назначава със заповед състава на научното жури -членовете му и технически сътрудник за подпомагане на дейността му, утвърден по реда на ал.1.
За членове на научното жури се избират български граждани -хабилитирани лица и/или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност -и в съответното направление и специалност.
Академичните длъжностите "главен асистент", „доцент" и „професор" се заемат с трудов договор за неопределено време, с изключение на академичната длъжност „асистент", която се заема на срочен трудов договор при условията и по реда на Кодекса на труда. Трудовите правоотношения между МУ-София и лицето, спечелило конкурса, възникват от деня на утвърждаване на избора от Академичния съвет на МУ -София. В срок до 1 /един/ месец от утвърждаване на избора от Академичния съвет, Ректорът сключва трудовия договор. За неуредените в този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда и другите нормативни актове, регулиращи материята.
Ръководителите на приемащите структурни звена на МУ -София обезпечават организацията на приема на документи, подготовката и провеждането на конкурси за заемане на академични длъжности след решението на Академичния съвет по чл. 4, ал. 1.
Конкурсите за заемане на академичните длъжности „главен асистент", „доцент" и „професор" се провеждат на четири етапа:
1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания от комисия на приемащото структурно звено на МУ -София за допускане до конкурса,
2. Провеждане на конкурсна процедура от научно жури;
3. Провеждане на избор на кандидати от съответните факултетни съвети;
4. Утвърждаване на избора от академичния съвет.
До участие в конкурса се допускат кандидатите, които отговарят на законовите изисквания, на минималните национални изисквания и на изискванията в настоящия правилник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет - София  -  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4Брой точки по показатели