Правила на Факултета по Дентална медицина, МУ-София,
за участие в Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“

 

Първи етап

 

Факултетът по дентална медицина, МУ-София, обявява конкурс за участие в Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти – 2“.  

Предвиденото финансиране по програмата цели привличане, задържане и стимулиране на младите учени и/или постдокторанти за извършване на научно-изследователска дейност и реализиране на публикации в индексирани и реферирани издания. Срокът на програмата е до края на 2025 г., като тя е разделена на два етапа, всеки от които с продължителност 18 месeца.

Договорите и възнагражденията по програмата следва да са само за извършване на научноизследователска дейност. Не се допуска да има дублиране на заплащане за една и съща научно-изследователска дейност. Средствата по Националната програма не могат да се използват за идентични дейности, финансирани от фондовете на Европейския съюз, друго национално финансиране, както и други донорски програми.

Настоящите Правила са изготвени въз основа на Решение № 206 от 7.04.2022 г. на Министерски съвет за одобряване на национална програма „Млади учени и постдокторанти“, Указания за изпълнение на Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти - 2“ на МОН, утвърдени със заповед на Министъра на образованието № РД 09-3450/30.06.2022 г. и писмо от Ректора на МУ-София (изх. № 2438/20.07.2022 г.).

По програмата могат да кандидатстват лица, които отговарят на следните определения:

 • Млад учен - лице, което извършва научно-изследователска и научно - образователна дейност във висше училище след придобиване на първа ОКС „магистър“, но не повече от 10г. след придобиването й.

Кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен по време на участието си в програмата и да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидати по този модул могат да:

• са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен; 
• заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
• са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
• са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум шест месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
• са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

 • Постдокторант - учен, който е придобил ОНС „доктор“, но не повече от 5 г. след придобиването й.

По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант и да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват. Кандидат за позицията „постдокторант“ е допустимо автоматично да преминава от първи във втори етап на програмата без конкурс, за да довърши работата по научното си изследване, ако при кандидатстването през първия етап то е предвидено да бъде със срок до максимум 24 месеца и ако той продължава да отговаря на условията за „постдокторант“. Информация за срока на изпълнение на проектното предложение е задължителна още на етап кандидатстване.

За ФДМ са отпуснати 5,11 % или 38 321,15 лв. от субсидията за МУ-София за първия етап 2022-2023 г., която е 749 726 лв. Сумата е определена според Правила и критерии за разпределяне на средствата по програмата между структурните звена на МУ-София.

Субсидията ще бъде разпределена под формата на допълнително месечно възнаграждение на лица, отговарящи на условията за „млад учен“ и „постдокторант“, след провеждане на конкурс, организиран от ФДМ, според описани по долу правила. Месечното възнаграждение за всеки участник ще бъде между 300 и 800 лв., за „млади учени“ и между 400 и 800 лв. за „постдокторанти“ (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя) и ще зависи от броя на класираните кандидати.

 

Документи за участие:

 1. Европейски формат автобиография;
 2. Диплома за магистърска степен по дентална медицина и диплома за ОНС „доктор“ (ако има такава);
 3. Мотивационно писмо, включващо и информация за областта на научните интереси на кандидата;
 4. Копие на основен трудов договор във ФДМ;
 5. Проект на научна задача, който да съдържа:
 • Кратка анотация по проблема с формулирана работна хипотеза;
 • Цел, задачи;
 • Материали, методи;
 • Подробен финансов план;
 • Очаквани резултати;
 • Очаквани приноси;
 • Библиография.
 1. Декларация във връзка с избягване на двойно финансиране и прозрачен подбор по Национална програма "Млади учени и постдокторанти – 2", приета с Решение № 206 от 7.04.2022 г. на Министерски съвет (по Образец) 

 

Научната задача може да бъде част от проект, но без да повтаря финансирани проекти към СМН на МУ-София. Може да бъде част от дисертационен труд, или задача извън него. Документите могат да са на български или на английски език (за кандидати, завършили извън страната). Може да се кандидатства и със сканирани документи, като при одобрение, ще трябва да се представят оригиналите.

Комисията може да извършва проверки по достоверността на документите.

Участието в проекта трябва да завърши с 2 публикации, като едната да е публикувана, или приета за печат в издание, реферирано в базите данни Web of Science и/или Scopus, или в списание с  IF по Thomson Reuthers, а другата да е публикувана, или приета за печат в списанието на ФДМ „Проблеми на денталната медицина“. Към публикациите по програмата задължително се изписват благодарности. Примерен текст: Това изследване е подкрепено от Министерство на образованието и науката по Националната програма „Млади учени и постдокторанти – 2“/This research is supported by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Program “Young Scientists and Postdoctoral Students – 2”

Междинен отчет по изпълнението на програмата се представя на 12-тия месец, а окончателен – в края на периода, спазвайки правилата за изготвяне на научен отчет (виж отчет на проект към СМН, МУ София). При финалния отчет се попълва и отчетна таблица (по Образец).

Настоящите правила са изготвени от Комисия с председател доц. д-р Васил Свещаров и членове – доц. д-р Теодора Болярова и д-р Мариана Янкова (Заповед № 353/22.07.2022 г.)

Срок и място за подаване на документите: 02.11.2022 г. в Деловодството на ФДМ.

Технически сътрудник и лице за справки: Дима Мандалева 
Телефони за връзка: +3592/954 13 21
Вътрешен телефон: 432
Мобилен телефон: 0888012618
Е-mail: d.mandaleva@fdm.mu-sofia.bg

Заповед за Комисия
Декларация