Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Главен асистент - 2 места - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 28.11.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 9 от 27.01.2023 г.

Конкурс за Главен асистент - 3 места - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 28.11.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 5 от 17.01.2023 г.

Конкурс за Професор - 1 място - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 15.12.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 1 от 03.01.2023 г.

Конкурс за Асистент - 2 мeста - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 28.11.2022 г.