Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Професор - 2 места - Катедра "Пародонтология" - решение на АС от 30.06.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 77 от 27.09.2022 г.

Конкурс за Доцент - 1 място - Катедра "Пародонтология" - решение на АС от 30.06.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 77 от 27.09.2022 г.

Конкурс за Главен асистент - 2 мeста - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 19.07.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 77 от 27.09.2022 г.

Конкурс за Асистент - 4 места - Катедра "Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" - решение на АС от 19.07.2022 г. 

Конкурс за Асистент - 1 място - Катедра "Консервативно зъболечение" - решение на АС от 19.07.2022 г. 

Конкурс за неакадемична длъжност Хоноруван преподавател - 1 място - Катедра "Ортодонтия" - решение на ФС от 12.05.2022 г.

Конкурс за Главен асистент - 1 място - Катедра "Ортодонтия" - решение на АС от 19.05.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.

Конкурс за Главен асистент - 3 места - Катедра "Детска дентална медицина" - решение на АС от 19.05.2022 г. и публикуван в ДВ бр. 61 от 02.08.2022 г.

Конкурси 22 юли 2022 год. - ДОКТОРАНТИ  -  публикуван в ДВ бр. 57 от 22.07.2022 г.