Обявени конкурси

 

Медицинският университет - София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академични длъжности, както следва:

Конкурс за Професор - 1 място - Катедра "Протетична дентална медицина" - решение на АС от 26.10.2023 г. и публикуван в ДВ бр. 98 от 24.11.2023 г.