Общото събрание на факултета е висш орган за управление на факултета в рамките на правомощията си и се състои от членовете на академичния състав на ФДМ на МУ-София, от представители на административния персонал, на студентите и докторантите във факултета. Членовете на академичния състав са най-малко 70%, а представителите на докторантите и студентите - най-малко 15% от състава на ОСФ.

ОСФ има следните основни правомощия:

  • избира с тайно гласуване за срока на мандата си от хабилитираните си членове председател и заместник-председател на ОСФ;
  • избира с тайно гласуване хабилитирано лице за декан на факултета;
  • приема вътрешен правилник за устройството и дейността на факултета, непротиворечащ на този правилник;
  • определя структурния и числения състав на ФС и избира с тайно гласуване неговите членове. Деканът по право е член на ФС и негов председател;
  • приема годишния отчет на декана за дейността на факултета и за развитието на академичния състав;
  • обсъжда, променя и отменя решения на декана и/или на ФС;
  • приема решения за бъдещата работа на факултета.

 

Председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – София (мандат 2020-2024)  Доц. д-р Елка Радева, доктор

Зам. председател на Общото събрание на ФДМ при МУ – София (мандат 2020-2024)  Доц. д-р Ходор Факих, доктор