ЦЕЛИ

на Системата за оценка и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ФДМ, МУ-София

 

1. Усъвършенстване на материално-техническата база във ФДМ-София с цел осигуряване на съвременни методи за преподаване и подобряване на качеството на учебния процес и подготовката на специализанти, докторанти и преподаватели.

2. Привличане на отлични ученици за участие в кандидат-студентските кампании на ФДМ-София и прием на мотивирани и ерудирани студенти с цел повишаване на резултатите от учебния процес и създаване на добри професионалисти.

3. Актуализиране на учебния план и учебните програми по специалността „Дентална медицина“ с цел привеждането им в съответствие с нормативните разпоредби в Европейския съюз и академичните стандарти на европейските университети.

4. Създаване на условия за мотивация и високо-качествена подготовка на студентите чрез подобряване на дисциплината в учебния процес и участие в специализирани кръжоци и научно-изследователски колективи съвместно с техните преподаватели.

5. Подобряване на комуникацията  и обратната връзка със студентите чрез техните легитимни представители в Студентския съвет и Денталната студентска асоциация във ФДМ-София.

6. Утвърждаване на конкурсното начало и взискателен подбор на преподаватели с цел повишаване подготовката и мотивацията на академичния състав.

7. Създаване на условия за запознаване със съвременните научни постижения и световни научни издания и публикации чрез обогатяване на научния фонд на библиотеката във ФДМ-София и достъп до пълнотекстови бази с данни.