Основната цел на факултета е създаване на професионалисти – лекари по дентална медицина, магистри, специализанти и докторанти, които да са в състояние успешно да прилагат в реалната социална среда придобитите знания и умения за опазване, възстановяване и укрепване на денталното здраве на населението, т. е. мисията на факултета е насочена към обществените потребности и очаквания.

В съответствие с неговата мисия и основна цел пред Факултета по дентална медицина – София стоят следните специфични цели и задачи за качествена подготовка на завършващите лекари по дентална медицина:
1. Да имат разбиране по основните, биологични, поведенчески и медицински науки, въз основа на които се градят съвременните грижи за оралното здраве и неговото съхранение;
2. Да практикуват дентална медицина в целия й обем – цялостна грижа за пациента, без да му се вреди на него или на околната среда;
3. Да разбират поставените от денталната медицина етика и морал отговорности, както по отношение на отделния пациент, така и на обществото като цяло;
4. Да лекуват според нуждите и целите на обществото по отношение редукцията на орални заболявания;
5. Да имат знания за етиологията, принципите на биологичните процеси на молекулярно ниво, патогенезата, демографските особености, профилактиката и лечението на заболяванията в устната кухина;
6. Да са запознати с фармакологията на пряко и непряко свързаните с денталната медицина лекарствени препарати и да разбират приложението им при общи заболявания с изява в устната кухина. Да могат да предписват подходящите лекарства при лечението на денталните заболявания;
7. Да имат познания по биоматериалните науки, както се изисква от денталната практика;
8. Да практикуват в рамките на етичните и медицински правни изисквания на организацията, в която членуват;
9. Да оказват контрол срещу кръстосаните инфекции и да предпазват от химическо, физическо и биологично замърсяване;
10. Да прилагат пълния набор от съвременни методи за овладяване на болката и страха у пациентите при работата в кабинета по дентална медицина;
11. Да осъзнават значението на продължаващото професионално развитие и обучение с цел адекватен напредък във всички области на оралната медицина;
12. Лекарят по дентална медицина трябва да участва в промоцията на здравето с особени отговорности по отношение на запазване на оралното здраве;
13. При завършването на обучението си лекарят по дентална медицина трябва да може обективно да оценява качеството на извършената от него работа;
14. Да умее да анализира съвременната научна литература и да прилага изследователските открития при лечението на своите пациенти.