Факултетен съвет

 

ФС е колективен орган за управление на факултета, състоящ се от не по-малко от 25 члена и включващ представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от три четвърти от членовете на факултетния съвет са хабилитирани лица. Председател на ФС е деканът, който свиква ФС с предложение за дневен ред най-малко два пъти на семестър.

ФС формира насоките на учебната, научната и кадровата дейност и развитието на материалната база. ФС има следните правомощия:

 • избира с тайно гласуване заместник-деканите и утвърждава избраните от катедрените съвети ръководители на катедрите;
 • прави предложение пред АС за откриване, трансформиране или закриване на структурни звена от факултета, както и на специалности и специализации и за обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности. Решенията по тези предложения се вземат с обикновено мнозинство от списъчния състав;
 • взема решения по учебната дейност на факултета;
 • приема квалификационни характеристики и учебни планове, взема решения за изменения в тях в рамките на предоставените му от АС пълномощия и приема и утвърждава учебни програми;
 • обсъжда и утвърждава разпределението на финансовите и материалните ресурси;
 • взема решения за попълване и професионално усъвършенстване на академичния състав на факултета.
 • взема решения с явно гласуване за обявяване на конкурси, зачисляване и обучение на докторанти;
 • избира постоянни и временни комисии и други помощни органи и определя техните функции;
 • обсъжда планове за издаване на учебници и учебни пособия и осъществява процедури по отпечатването им;
 • обсъжда и приема резултатите от атестирането на членовете на академичния състав и при необходимост ги предлага на ректора за решение;
 • ежегодно одобрява и контролира учебната натовареност на членовете на академичния състав, както и неговата научна продукция;
 • прави предложение пред АС за продължаване на трудовия договор на хабилитираните преподаватели по параграф 11 на ПЗР от ЗВО.