Предклиника на консервативното зъболечение

 

 

Дисциплината "Предклиника на консервативното зъболечение" се изучава в IV, V и VI семестър.

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: лекции, практически упражнение, семинари, тестове, дискусии, диапозитиви, мултимедийни презентации, схеми, макети, тестове.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА: 
Курсът по Консервативно зъболечение дава възможност за предоставяне на знания и компетенции по оперативно зъболечение и ендодонтия, които са необходими за пълноценно организиране и провеждане на дентална помощ. 
Дисциплината Предклиника на консервативното зъболечение представлява първия етап от (IV до VI семестър) – обучение по оперативно зъболечение и ендодонтия, в който студентите придобиват теоретични и практически знания за необходимите инструменти, принципите на класическата кавитетна препарация, техника за изработване на обтурации от различни обтуровъчни материали, кавитетна препарация за достъп, вътреканални лечебни процедури - измерване работна дължина на канала, почистване, оформяне и обтурация на кореновия канал, възстановяване на ендодонтски лекуван зъб. 
Обучението се осъществява чрез лекции с времетраене 2 академични часа /2 х 45 мин./, семинари с времетраене до 1 академичен час, практически упражнения на фантом с времетраене от 4 академични часа седмично. Завършилите успешно курса на обучение полагат семестриални изпити.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Цел на учебния процес е запознаването на студентите с основите на кавитетната препарация, медикация и обтурация, с методите, които се използват в ендодонтията за препариране на ендодонтски кавитет, обработка и обтуриране на кореновите канали и последващо възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби. 
Усвоените компетенции осигуряват организиране на денталната помощ в съответствие с европейските стандарти за здравно обслужване.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

  • изолация на оперативното поле;
  • обучение за изработване на всички групи кавитетни форми в консервативното зъболечение, съобразно основните принципи;
  • теоретична подготовка за медикаментозната обработка на дентинната рана и фармакодинамика на използваните средства;
  • придобиване на умения за обтуриране на кавитетите с различни материали и методи;
  • усвояване на знания за зъбната анатомия, ендодонтското лечение и възстановяване на ендодонтски- лекуваните зъби.

След завършване на предклиничния курс студентите трябва да могат да познават и изработват основните конфигурации кавитети, да извършват правилно медикация на дентинната рана.Необходимо е да могат да се справят с различните методи на обтуриране.
По отношение на ендодонтията студентите трябва да могат да планират правилно ендодонтския достъп, да препарират и обтурират правилно кореновите канали, да преценяват правилно подхода при възстановяване на ендодонтски лекуваните зъби.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 
Текущ контрол- семинари, тестове, дискусии
Практически изпит- 1. Кавитетна препарация на II клас кавитет на фантомна глава и възстановяване на пластичен обтуровъчен материал.
                                     2. Ендодонтско лечение на един естествен екстрахиран многокоренов зъб. 
Семестриален изпит- два устни и един писмен въпрос от конспект по Предклиника на консервативното зъболечение
Други – заключителен семестриален тест

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ПРЕДКЛИНИКА НA КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ 
1. Практическият изпит по предклиника на консервативното зъболечение се провежда в рамките на 2 клинични упражнения (8 учебни часа) в последните две седмици на VI  семестър. 
2. При незавършване на изискваната от катедрата практическа работа в рамките на определеното за практически изпит време, студента се явява на поправителен изпит. 
3. Не се разрешава на студентите да работят извънредно в други групи, включително и при липса на естествени зъби или време с цел наваксване. 
4. При две слаби оценки за етапи от кавитетната препарация или ендодонтското лечение изпитът се повтаря.
5. Студенти, изкарали по-малко от добър 4.00 на практически изпит (редовна сесия) и скъсани на теоретичен изпит, се явяват на поправителна сесия и на практичен и на теоретичен изпит.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Кавитетна препарация.
Неестетични обтуровъчни материали в консервативното зъболечение.
Естетични обтуровъчни материали.
Парапулпарни щифтове. 
Лети обтурации.
Инлеи от композитни материали и керамични инлеи. 
Втори основен принцип от лечението на кариеса.
Трети основен принцип от лечението на кариеса.
Ендодонциум.
Подготовка на коренови канали за обтуриране.
Обтуриране на коренови канали.
Асептика и антисептика.
Етиология и патогенеза на зъбния кариес.
Анатомия и физиология на зъбната пулпа и на периодонциума.
Методи на изследване на заболяванията на зъбната пулпа и на периодонциума.