Физиотерапия

 

Дисциплината "Физиотерапия" се изучава в IX семестър.

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: лекции, практически упражнение, семинари, тестове, дискусии, диапозитиви, мултимедийни презентации, схеми, макети, тестове, клинични задачи.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА
Курсът по Дентална физиотерапия дава възможност студентите да придобият знания и компетенции относно обща характеристика, физиологично и терапевтично действие на физикалните фактори, индикации и контраиндикации за приложение, апарати и приспособления, методики за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията, изучавани във всички дентални дисциплини. Тези компетенции ще дадат възможност за организиране на диагностичната лечебната и профилактичната дейности във физиотерапевтичните отделения и частни кабинети в съответствие с европейските стандарти за здравно обслужване. 
Обучението се осъществява чрез лекции с времетраене 2 академични часа /2 х 45 мин./, семинари с времетраене до 1 академичен час, демонстрации с времетраене до 1 академичен час, практически упражнения с болни с времетраене до 1 академичен час на две седмици. 
Завършилите успешно курса на обучение полагат семестриален практически и теоретичен изпит по дентална физиотерапия.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Целта на курса по Дентална физиотерапия е студентите да придобият знания относно обща  характеристика,  физиологичното и терапевтично действие на физикалните фактори, индикации и контраиндикации за приложение, апарати и приспособления, методики за диагностика, лечение и профилактика на денталните заболявания.
Усвоените компетенции осигуряват организиране на денталната помощ в съответствие с европейските стандарти за здравно обслужване.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 
Придобиване на:

  • Основни знания относно медико-биологичното въздействие на физикалните фактори използвани в денталната физиотерапия;
  • Познания за използваните апарати и материали;
  • Усвояване методиките за лечение с физикални фактори във всички дентални дисциплини;
  • Познаване и правилно използване на методите за предпазване на персонал и пациент от увреждания при провеждане на лечение с физикални фактори и от инфекциозни заболявания;
  • Компетенции за търсене и осъществяване на консултантска помощ.

 След завършване на обучението по Дентална физиотерапия студентите трябва да са придобили следните основни компетенции:

  • физикална диагностика /ЕОД и ТОД/ при заболяванията на зъбите и техните усложнения;
  • да познават и ползват апаратите за диагностика и лечение с физикални фактори;
  • да изработват лечебен план;
  • правилно да преценяват клиничното състояние на пациента и да определят индикациите и контраиндикациите за лечение;
  • да провеждат планираното лечение и компетентно да проследяват в динамика постигнатите резултати от лечението.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 
Текущ контрол-  семинари, тестове, дискусии, клинични казуси
Практически изпит-  един въпрос от конспект по Дентална физиотерапия- практически изпит, вкл. демонстрация на апарат и методика
Семестриален изпит - един устен и един писмен въпрос от конспект по Дентална физиотерапия
Други- заключителен семестриален тест

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ДЕНТАЛНА ФИЗИОТЕРАПИЯ
1. Практическият изпит по Дентална физиотерапия се провежда в деня на теоретичния изпит- преди него, в рамките на 1 учебен час.
2. При незавършване на изискваната от катедрата клинична работа в рамките на определеното за практически изпит време, студента се явява на поправителен изпит.
3. Не се разрешава на студентите да работят извънредно в други групи, включително  при липса на време с цел наваксване.
4. Студенти, изкарали по-малко от добър 4.00 на практически изпит (редовна сесия) и скъсани на теоретичен изпит, се явяват на поправителна сесия и на практичен и на теоретичен изпит.

 

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Общи принципи на действие на физикалните фактори.
Електролечение.
Светлинолечение.
Лечение с ултразвук.
Физикални методи на диагностика в денталната медицина.
Обезболяване.
Физикални методи за лечение и профилактика при заболявания на твърдите зъбни тъкани, пародонта, устната лигавица и езика, хирургични заболявания и заболяванията в лицево-челюстната област в детска възраст.

 

От катедра Консервативно зъболечение представяме нашите предложения за провеждане на свободно – избираеми дисциплини (модули) за студентите по дентална медицина, одобрени от КС:

Тематика: Приложения на лазери в денталната физиотерапия
Програма: Предвиждат се 7 лекции, които разглеждат устройство на лазерите, видове лазери, протокол за приложение на ниско и високоенергийни лазери в различните направления на денталната медицина. Лекции – 14 уч. часа,  Кредит 1.
Преподавателски състав и водещ преподавател: Проф. д-р Ц. Узунов, дм, д-р Калчинов, дм, д-р Доганджийска, д-р Георгиева, ординатор и демонстратор д-р Р. Грозданова, дм. Лекции като гост-лектори се предвижда да изнесат проф. д-р Р. Василева, дм, д-р С. Свещарова, инж. Д. Рошкев. Водещ преподавател проф. д-р Ц.Узунов, дм.
Програма:
1 Лекция: Физика на лазерните системи, прилагани в денталната физиотерапия.
2 Лекция: Техническо устройство и съораженост на физиотерапевтичните лазерни системи. Български лазерни системи, създадени със съдействието на ФДМ София.
3 Лекция: Биологично въздействие на лазерните лъчения.
4 Лекция: Приложение на физиотерапевтични лазерни системи в кариесологията и ендодонтията.
5 Лекция: Приложение на физиотерапевтични лазерни системи при комплексното лечение на пародонтални и лигавични заболявания.
6 Лекция: Приложение на физиотерапевтични лазерни системи при комплексното лечение на орално хирургични заболявания и в имплантологията.
7 Лекция: Приложение на физиотерапевтични лазерни системи при детската дентална медицина и ортодонтията.

Време за провеждане: 5 курс, летен семестър.