Клиника на консервативното зъболечение

 

Дисциплината "Клиника на консервативното зъболечение" се изучава в VII, VIII,  IX и X семестър.

Какви форми и методики на обучение се използват в курса: лекции, практически упражнение, семинари, тестове, дискусии, диапозитиви, мултимедийни презентации, схеми, макети, тестове, клинични задачи.

АНОТАЦИЯ НА КУРСА:
Курсът по Консервативно зъболечение дава възможност за предоставяне на знания и компетенции по оперативно зъболечение и ендодонтия, които са необходими за пълноценно организиране и провеждане на дентална помощ.
КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ Е ДИСЦИПЛИНА, която включва: оперативно и възстановително лечение на кариозни и некариозни дефекти на твърди зъбни тъкани в смисъла на оперативно зъболечение, ендодонтия и дентална  физиотерапия.
Оперативното зъболечение се отнася до диагностика, лечение и профилактика на кариозни и некариозни заболявания на твърдите зъбни структури. 
Ендодонтията се отнася до диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на зъбната пулпа и на периодонциума.
Обучаваните придобиват знания и умения относно етиологията, патогенезата, клиничните особености, диагностицирането, лечението, първичната и вторична профилактика на заболяванията на твърдите зъбни тъкани, зъбната пулпа и перидонциума. 
Обучението се осъществява чрез лекции с времетраене 2 академични часа /2 х 45 мин./, семинари с времетраене до 1 академичен час, практически упражнения спациенти с времетраене от 5 до 6 академични часа седмично.
Завършилите успешно курса на обучение полагат семестриални и държавен изпити.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА: 
Оперативното зъболечение дава теоретични знания и практически умения, които се отнасят до диагностиката, лечението и профилактиката на кариозни и некариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани при възрастното население.
Ендодонтията дава теоретични знания и практически умения, които се отнасят до диагностиката, лечението и профилактиката на заболяванията на зъбната пулпа и периодонциума. 
Усвоените компетенции осигуряват организиране на денталната помощ в съответствие с европейските стандарти за здравно обслужване.
Успешно преминалите през курса на обучение в Катедрата по консервативно зъболечение имат:

 • Базисни знания по биологичните основи на  заболяванията на ендодонта;
 • Знания относно използваните материали, медикаменти, апарати, инструменти в областта на оперативното зъболечение и ендодонтията;
 • Владеят компетенции и съвременни методи за диагностика на зъболяванията на твърдите зъбни структури и ендодонциума, както и на техните усложнения;
 • Познават теорията и практиката на лечебните методи за контрол на заболяванията на твърдите зъбни структури, ендодонта и техните усложнения;
 • Познават средствата и методите за предпазване на персонала и пациента от инфекциозни заболявания;
 • Имат необходимите компетенции за търсене и осъществяване на консултативна помощ.

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 
След завършване на курса студентите следва да знаят и да могат:

 • да диагностицират заболяванията на твърдите зъбни структури и ендодонта и техните усложнения;
 • да разпознават неодонтогенни находки и заболявания имитиращи неодонтогенни заболявания;
 • да познават и ползват основната диагностично-лечебна апаратура;
 • да изработват лечебен план за лица със заболявания на твърдите зъбни структури и ендодонта;
 • да имат клинично мислене, което да им позволи анализ и синтез на данни за състоянието на болния;
 • да осъществят необходимото лечение (вкл. обезболяване, изолиране на оперативното поле, препариране на кавитетни форми, обтуриране с неестетични и естетични обтуровъчни материали, почистване и запълване на коренови канали, възстановяване на зъби със значителни разрушения на клиничната коронка) и да проследят лечебните резултати;
 • да диференцират неодонтогенни находки и заболявания от такива с одонтогенен произход.

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ: 
Текущ контрол - семинари, тестове, дискусии, клинични казуси
Практически изпит - 1. Лечение на един случай caries simplex - II клас кавитет и възстановяване на пластичен обтуровъчен материал.
                                     2. Ендодонтско лечение на еднокоренов зъб - латерална кондензация и възстановяване на пластичен обтуровъчен материал.
Семестриален изпит - два устни и един писмен въпрос от конспект по Клиника на консервативното зъболечение
Други - заключителен семестриален тест

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО КЛИНИКА НA КОНСЕРВАТИВНОТО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ
1. Практическият изпит по клиника на консервативното зъболечение се провежда в рамките на 4 клинични упражнения (10 учебни часа) в последните две седмици на X семестър.
2. При незавършване на изискваната от катедрата клинична работа в рамките на определеното за практически изпит време, студента се явява на поправителен изпит.
3. Не се разрешава на студентите да работят извънредно в други групи, включително и при липса на пациент или време с цел наваксване.
4. При две слаби оценки за етапи от лечението на caries simplex или ендодонтското лечение, изпитът се повтаря. 
5. Студенти, изкарали по-малко от добър 4.00 на практически изпит (редовна сесия) и скъсани на теоретичен изпит, се явяват на поправителна сесия и на практичен и на теоретичен изпит.

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА НА ДИСЦИПЛИНАТА: 
Основни принципи за лечение на зъбния кариес.
Основни принципи в ендодонтското лечение на зъбите.
Етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, лечение и профилактика на некариозните и кариозни заболявания на твърдите зъбни тъкани.
Етиология, патогенеза, клинична картина, диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на зъбната пулпа и на периодонциума.
Възстановяване на витални и невитални зъби с големи кариозни разрушения.
Възстановяване на зъби с проведено ендодонтско лечение.
Спешна ендодонтска помощ.
Ендодонтска хирургия.
Избелване на зъби.