Доц. д-р Величка Теодосиева Досева-Панова, доктор

 

Трудов стаж:

 • От 2019г. -  гл. асистент, катедра Пародонтология, ФДМ, МУ - София;
 • От 2000г. - асистент в катедра Пародонтология, ФДМ, МУ – София;
 • От 1999г. - лекар по дентална медицина.

Образование и обучение:

 • 2007г. - специалност “Пародонтология и ЗОЛ”, Факултет по Дентална Медицина, Медицински университет-София;
 • 1999г. - висше образование, Факултет по Дентална Медицина, Медицински университет-София и придобита образователно-квалификационна степен “Магистър” по “Стоматология”.

Научна степен: ”Доктор” (2018г.)

 

Академични звания и длъжности:

 • 2000 – 2019г. – асистент

Други административни и обществени позиции:

 • Член на БЗС;
 • Член на Член на Българското Научно дружество по дентална медицина;
 • Член на Българското дружество по пародонтология.

Научна дейност и научни трудове:

 • Участие в пет проекта, финансирани от СМН, МУ- София;
 • 28 научни публикации и над 30 участия на национални и международни научни форуми и конгреси;
 • Завършени квалификационни курсове в България и Франция;
 • 2005г. - Стаж по Пародонтология в гр. Бордо, Франция със стипендия от Френски културен институт, София.

Отличия:

 • 2015г. - Награда „SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” за най-успешна научна разработка, финансирана от Медицински университет – София чрез конкурсите „Грант”за проект на тема: „Субгингивален микробиологичен профил във връзка с активността на деструкцията (експресия на IL-6 и TNF-α) при хроничен пародонтит“ – Проект № 11,  Договор № 1/17.07.2012 г.