Доц. д-р Камен Георгиев Коцилков, доктор

 

Трудов стаж:

 • 2015г. - Доцент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София;
 • 2014-2015г. - главен административен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София;
 • 2001-2014г. - хон. асиситент / асистент / ст. асистент / гл. асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София;
 • От 2000г. – частна практика.

Образование и обучение:

 • 2018г. - Professional Master Program II level - “Soft tissue management around teeth and implants” – University of Bologna, Academic year 2017-2018;
 • 2008г. - International Summerschool for Clinical Periodontology and Implantology. Heidelberg, Germany;
 • 2007г. - Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”;
 • 1999г. - Завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Стоматология”;
 • 1993г. - Завършено средно образование.

Научна степен: „Доктор“ (2015)

Академични звания и длъжности:

 • 2015г. - Доцент;
 • 2014-2015г. - главен административен асистент;
 • 2011-2014г. - главен асистент;
 • 2007-2011г. - старши асистент;
 • 2006-2007г. - асистент;
 • 2001-2005г. - хоноруван асистент.

Научна дейност и научни трудове:

 • Председател на Българското дружество по пародонтология;
 • Член на Българското Научно дружество по дентална медицина;
 • Член на Българския Зъболекарски съюз;
 • Участие в един международен и три национални научни проекти;
 • Автор и съавтор в 91 научни публикации, и научни презентации;
 • Водени 41 лекции, практически курсове и клинични демонстрации.

Отличия:

 • 2016г. - Почетен знак на Декана на ФДМ – София;
 • 2006г. - Първа награда за постерна презентация на 5 Международен конгрес по Медицинска наука за студенти и млади доктори.