Д-р Виолета Димитрова Доганджийска, доктор

 

Трудов стаж:

 • Понастоящем - Главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София.

Образование:

 • 2016г. – Придобита ОНС „Доктор“;
 • 2007г.Придобита специалност „Обща стоматология”;
 • 2006г. – Придобита специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”;
 • 1996-2002г. Висше образование: Магистър-лекар по дентална медицина, Медицински университет - София, Факултет по Дентална медицина; 
 • 1991-1996г.Средно образование: ЕГ „Акад. Л. Стоянов”, гр. Благоевград (профил немски език, английски език, компютърни системи).

Научна степен: „Доктор“ 2016 г.

 

Академични звания и длъжности:

 • 2017г. Главен асистент към катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет-София;
 • 2015г. Асистент към катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет-София;
 • 2011г. Главен асистент към катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет-София;
 • 2007г.Старши асистент към катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет-София;
 • 2004г. – Редовен асистент към катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по Дентална медицина, Медицински университет-София.

Научна дейност:

 • Общ брой научни трудове: 60

1 дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “Доктор“
21 научни публикации в чужбина и у нас 
38 участия в международни и национални научни форуми