Д-р Васил Петров Калчинов, доктор

 

Трудов стаж:

 • понастоящем главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение ФДМ  –  София.

Образование:

 • образователна и научна степен „доктор” придобита 2013 г.;   
 • специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”  от 01.01.2014 г.;
 • висше образование МУ – София, Факултет по Дентална медицина;
 • средно образование Национална Природо-Математическа Гимназия, гр. София, профил Химия, засилено обучение на английски език.

Научна степен: „Доктор“ 2013 г.

Академични звания и длъжности:

 • от 04.2007 г. редовен докторант в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ-София;
 • от 04.2012 г. редовен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ-София;
 • от 2016 г. главен асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ-София.

Научна дейност:

 • Съавторство в 8 публикации;
 • Авторство и съавторство в научни форуми - 5 (Конгрес ИМАБ: 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2015 г. BaSS: 2010 г.);
 • брой цитирания - 5 в чуждестранни списания.