Доц. д-р Севда Михайлова Янчева, доктор

Ръководител на катедра „Консервативно зъболечение”

 

Трудов стаж:

 • 1992-1993г. - Стоматолог в 25-та стоматологична поликлиника - София;
 • от края на 1993г. до сега - преподавател във ФДМ, МУ - София;
 • от март 2022г. -  Доцент в катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ - София.

Образование:

 • 2017г. - придобита образователна и научна степен "ДОКТОР" след защита на дисертационен труд: "Проучване на нискосвиваеми композити за обтуриране на II клас дефекти" (21.12.2017г.);
 • 2005г. - придобита специалност "Обща стоматология";
 • 1997г. - придобита специалност "Терапевтична стоматология";
 • 1986-1992г. – Висше образование: Стоматолог (Магистър – лекар по дентална медицина), Медицинска академия, Висш медицински институт -  София, Стоматологичен факултет;
 • 1982-1986г. – Средно образование: 35-та Руска езикова гимназия - София.

 

Допълнителни специализации и следдипломни квалификационни курсове:

 • Специализация, Софийски Университет "Св. Климент Охридски" - Интензивен курс по английски език - 2002г.;
 • Квалификационен курс “State-of-the-Art of tooth-coloured  Adhesive Restorations” 2003; Ulm, Germany; ръководител: Prof.Dr. B.Haller 

Курсът е признат като елемент на продължаваща медицинска образователна дейност от Държавната Медицинска Асоциация на Баден Вюртемберг, Щутгарт (Германия) и Европейският съвет по акредитация;          

 • Квалификационен курс “Presentation training for lecturers” 2005; Elmau, Germany.

Научна степен: „Доктор“ (2017г.)

Академични звания и длъжности:

 • 2022г. - доцент, катедра Консервативно зъболечение, ФДМ - София;
 • 2018-2022г. - главен асистент, катедра Консервативно зъболечение, ФДМ - София;
 • 2015-2018г. - асистент, катедра Консервативно зъболечение, ФДМ - София;
 • 1993-2015г. - последователно: асистент, старши асистент, главен асистент в катедра Консервативно зъболечение, ФДМ - София;
 • 2016-2020г. - член на Факултетния съвет на ФДМ - София;
 • 2016-2020г. - член на Академичния съвет на МУ - София;
 • 2016-2022г. - главен административен асистент на катедра Консервативно зъболечение, ФДМ - София;
 • 1998-2016г. - отговорник по лечебната дейност на катедра Консервативно зъболечение, ФДМ - София.

 Научна дейност:

 • Дисертационен труд: "Проучване на нискосвиваеми композити за обтуриране на II клас дефекти", София 2017г.;
 • Самостоятелна монография: Съвременни дентални композити Пътища за преодоляване на полимеризационното свиване, София 2021г.  (ISBN 978-619-7671-12-4);
 • 2 учебни филма;
 • 31 научни публикации в наши и чужди списания;
 • 12 участия с доклади/постери в научни форуми;
 • 2 участия в научни проекти - ГРАНТ, финансирани от МУ-София;
 • над 50 цитирания в наши и чужди научни статии, дисертации, монографии.

Членство в професионални организации:

 • БЗС, БНДДМ, BaSS.