Д-р Евгения Петкова Попова

 

Трудов стаж:

  • понастоящем –  хоноруван асистент 13г. в Катедра КЗ ФДМ, София

Образование:

  • образователна и научна степен „доктор” - дисертационна тема „Приложение на диоден лазер за повлияване усложненията от витална екстирпация“ – публична защита на 17.02.2020
  • специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия”  2013 г.
  • висше образование – 2000 г. ФДМ, МУ - София
  • средно образование – 1994 г. СОУ „ Хр. Ботев“ гр. Враца

Академични звания и длъжности:

  • от 2006 година и понастоящем –хоноруван асистент в Катедра КЗ, ФДМ

Научна дейност:

  • Съавторство – 6
  • Авторство и съавторство в научни форуми - 10