Доц. д-р Елка Николаева Радева, доктор

 

2020 – Председател на Общото събрание на ФДМ- София

2022 – Председател на Българското Научно Дружество по Дентална Медицина

2022 – Зам. Председател на УС на БЗС

2022 – Председател на Комисия по комуникация на БЗС

 

Трудов стаж:

 • 29г. професионален стаж във Факултет по дентална медицина, София;
 • Понастоящем – доцент, доктор в Катедра по Консервативно зъболечение, ФДМ, София;
 • юли 1993 - декември 1993 -- участъков стоматолог в СЗС “Казичене”, община Панчарево, София.

Образование:

 • 2017г. - втора магистратура по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт", Факултет по обществено здраве, МУ-София;
 • 2012г. - образователна и научна степен „доктор” въз основа на защитена дисертация на тема: „Терапевтично повлияване на микрофлората и болката при остър апикален периодонтит – начална форма, без клинични данни за ексудация в кореновия канал“;
 • 2005г. - придобита специалност „Обща стоматология”;
 • 1997г. - придобита специалност „Терапевтична стоматология” (оперативно зъболечение и ендодонтия);
 • 1993г. - завършено висше образование в Стоматологичен факултет, гр. София;
 • Следдипломна квалификация – курсове за приложение на глас-фибро влакна – Финландия 2009, Eндодонтия - Германия 2010, 2019, Португалия 2013, Австрия 2014. Минимално инвазивно препариране в естетичната дентална медицина - Виена 2019.

Научна степен: „Доктор“ (2012 г.)

Академични звания и длъжности:

 • 2015г. и понастоящем - доцент в Катедра консервативно зъболечение, ФДМ-София;
 • от 2020г. - член на Академичния съвет на МУ-София;
 • 2002-2015г. - главен асистент;
 • 2006-2015г. - главен административен асистент;
 • oт 2007г. и продължава - член на Факултетния съвет, ФДМ, МУ-София;
 • 2000-2002г. - старши асистент;
 • 2000-2006г. - отговорник по научната дейност;
 • декември 1993 - март 2000г. - асистент.

Преподавателска дейност:

 • Лекции и практически упражнения, практически и теоретични семестриални изпити, държавни изпити по Предклиника и Клиника на консервативното зъболечение на български и на английски език;
 • Разработване на тестове и клинични задачи за студентското обучение;
 • Акредитиран лектор към БЗС от 2009 г. – лекции и практически курсове в продължаващото медицинско обучение на лекарите по дентална медицина;
 • Член на комисия за държавни изпити по Консервативно зъболечение;
 • Ръководител на специализанти;
 • Член на комисия за Държавен изпит по специалността Оперативно зъболечение и ендодонтия, 2021;
 • Съавтор в 4 учебника и 2 справочника;
 • Водещ автор в Учебно помагало Радева Е., М. Маринова. „Ендодонтия. Практически насоки“. София 2021;
 • Съавтор в Учебно помагало Marinova M., E. Radeva. “Endodontics. Practical guidelines”, София 2022.

Научна дейност:

 • Публикации – над 90 научни публикации у нас и в чужбина;
 • Автор на монографията “Аспекти на ендодонтската болка”, Дайрект Сървисиз, София 2020;
 • Съавтор в монография: Радева Е., Р. Василева. Остри периодонтити - клиника, диагностика и насоки за лечение. София, 2013, второ издание 2016;
 • Научен ръководител на студентски кръжок по „Ендодонтия” -3, Участие в студентски кръжоци – 5;
 • Водещ изследовател на 6 научни проекта към МУ-София, като член на изследователски екип в 4;
 • Участие в научни форуми – над 64 доклада на научни форуми, от които 42 международни;
 • Брой цитирания над 190, от които над 145 в чуждестранни списания;  
 • Рецензент на статии за български и международни списания, научно-изследователски проекти, дисертации;
 • Google scholar h-index – 7.

Членство в професионални организации:

 • Български зъболекарски съюз (БЗС), Българско научно дружество по дентална медицина (БНДДМ), European Society of Endodontology (ESE), Balkan Stomatologycal Society (BaSS).

Други дейности:

 • от 2022 - член на комисия към БЗС относно НЗИС, работна група към МЗ;
 • 2017-2022 - председател на Редакционната колегия на в. „ДентаМедика”;
 • 2017-2022 - зам. председател на Комисията по комуникация на БЗС;
 • от 2014 - член на редакционната колегия на БЗС;
 • 2013-2022 - член на комисията по професионална етика на Столична Районна колегия на БЗС;
 • от 2013 - делегат на конгреса на БЗС;
 • от 2009 - делегат на Общото събрание на СРК на БЗС;
 • от 2007 и продължава - член на Общото събрание на МУ-София;
 • от 2002-2022 - научен секретар на сп.”Зъболекарски преглед”- „Дентална медицина”.