Д-р Димитър Николаев Костурков, доктор

 

  Трудов стаж:

 • 2021г. - понастоящем – главен асистент в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София;
 • 2019г. - 2021г. - асистент в Катедра Консервативно зъболечение, ФДМ, МУ-София;
 • 2016г. – 2019г. – редовен докторант в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София;         
 • От 2014г. – лекар по дентална медицина в частна практика.

  Образование:

 • 06.2020 г. - специалност оперативно зъболечение и ендодонтия;
 • 18.02.2019 г. – образователна и научна степен „доктор”;   
 • 07.07.2014 г. - магистър лекар по дентална медицина – ФДМ, МУ - София;
 • 2008г. - средно образование – ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново.

 Научна степен: „Доктор“ (2019): Дисертация на тема: “Пулсова оксиметрия в денталната медицина.”

 

Академични звания и длъжности:

 • понастоящем - главен асистент в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София;
 • 2019г. - 2021г. – асистент в Катедра Консервативно Зъболечение, ФДМ, София.

Научна дейност:

 • Авторство – 10 статии;
 • Съавторство – 15 статии;
 • Авторство и съавторство в научни форуми – 35 участия;
 • брой цитирания - 26.

Отличия:

 • 2016г. – най-добра научна разработка (SPIE).