news

Заповед на ректора, касаеща обучението на студентите

Април 15, 2020

Ректорът на МУ-София проф. д-р Виктор Златков издаде заповед (РК 36 -526/15.04.2020 г.), с която  удължава до 13.05.2020г. срока на неприсъственото, дистанционно (електронно, звуково или писмено) обучение, при спазване на всички противоепидемични мерки, съобразени с препоръките на Министъра на здравеопазването, Националния оперативен щаб и компетентните власти. Тази заповед изменя Заповед № РК36-379 от 06.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РК36-395 от 09.03.2020г., Заповед № РК36-437 от 16.03.2020г. и със Заповед № РК36-466 от 26.03.2020г.

В документа се казва още:
 

  • Да се доведе до знание на всички студенти и преподаватели, че във връзка с пандемията от вирусната инфекция COVID 19 и решение на Народното събрание от 13.03.2020г., обн. ДВ бр.28/ 24.03.2020г./, заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/ 13.03.2020г. и на Министъра на образованието и науката № 9104-34 от 16.03.2020г., и последващи заповеди на Ректора на МУ-София е прекратено присъственото обучение с препоръки то да се провежда дистанционно. В тази връзка, в посоченото по-горе писмо Министърът на образованието и науката е разрешил временно, за периода на извънредното положение дистанционното обучение да бъде приложено и в регулираните професии, вкл. в различните направления на медицинското образование.
  • В случаите, когато се изисква присъствено обучение като стажове, клинични практики, изпити и др., е необходимо ръководителите на отделните учебни звена, след съгласуване с деканите и директорите на другите университетски структури да направят организация по провеждане на клиничното практическо обучение, веднага след приключване на извънредното положение в страната. То трябва да е в обем изпълняващ изискванията за всяко направление и специалност за съответната регулирана професия и във време, удобно за съответните катедри и клинични бази при спазване на всички противоепидемични мерки, съгласно препоръките на оторизираните здравни органи.
  • Да се обърне внимание, че формата за дистанционно обучение (електронно, звуково и писмено), касаещо лекции, семинари, клинични казуси и др. се провежда според традицията, практиката и възможностите на всеки факултет, на платформи, съобразно спецификата на отделните катедри и други учебни структури.
  • Продължавам забраната за командировки, стажове и служебни пътувания на академичния състав, администрацията и студентите като удължавам периода ѝ до 31.05.2020 г. Препоръчвам планирания на подобни бъдещи пътувания, включително и тези които са свързани с проекти за мобилност, стажове и научни ангажименти в страната и чужбина, да бъдат отложени и съобразени с препоръките на МВнР, Националния оперативен щаб и здравните власти.
  • Всички други нареждания, въведени със заповеди на Ректора на МУ–София, остават в сила до приключване на извънредното положение или до изтичане на допълнително указаните срокове в заповедите или Решенията (протоколи 28/17.03.2020 и 29/10.04.2020) на разширените ректорско-декански съвети.
  • При необходимост допълнителни мерки и решения ще бъдат своевременно обявявани при промяна на обстановката и препоръката на компетентните органи.