news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Октомври 29, 2020

№ 402 / 28.10.2020 г.

 

На основание Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване на извънредната епидемична обстановка, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-626/27.10.2020 г. и Заповед на Ректора на Медицински университет – София № РК 36 -4079/28.10.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. За периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително:

 

1. да се преустанови присъствения учебен процес във Факултета по Дентална медицина, МУ-София.

 

2. В рамките на посочения период лекционното и практическото обучение на студентите и стажантите да се провежда дистанционно, на платформата на МУ-София Google Classroom.

 

3. Периодът на дистанционно обучение по предходната точка да се използва от стажантите за планиране и подготовка на документацията на пациентите, утвърдени за цялостна лечение.

 

4. Да се преустанови дейността на приемния кабинет във ФДМ, МУ-София.

 

5. Да се преустанови приемът на пациенти в клиничните упражнения на студентите, ЦИДМ (стажантската база) и специализантските кабинети.

 

6. Да се преустанови приемът на пациенти във всички лечебни кабинети в сградата на ФДМ, МУ-София.

 

7. В заведенията за хранене на територията на ФДМ, МУ-София да се осигури физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

 

8. Присъствието на преподавателите и служителите да се осъществява съгласно задълженията им, свързани с поддържането на работата на всички звена и дейности, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Ръководителите на катедри и звена да създадат организация на работа, при която се избягва събиране на голям брой лица в затворени помещения, за което да изготвят присъствени графици.

 

II. Ръководителите на катедри и звена да продължат дейностите за осигуряване и спазване на всички противоепидемични мерки, определени в предходни заповеди на Декана на ФДМ, МУ-София.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на проф. Л. Андреева, зам. Декан по лечебно-учебната дейност, доц. Е. Карова, зам. Декан по учебната дейност, и Ръководителите на катедри и звена.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията, студентите и специализантите за сведение и изпълнение.

 

 

Д Е К А Н:

Проф. Д-р Б. Йорданов, доктор