news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Септември 23, 2021

На основание чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-748 / 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването,  Заповед № РК361740 / 03.09.2021 г. на Ректора на МУ - София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на МУ – София

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Учебният процес през зимния семестър на учебната 2021 г./2022 г. за студентите от първи до пети курс да бъде проведен както следва:

 

1. Теоретичното обучение по отделните дисциплини – лекции, семинари и др. да се провежда дистанционно, асинхронно, на интернет платформата Google Classroom.

 

2. Практическо обучение

Практическата работа на студентите да се извърши присъствено, в оптимални обем и нормативи, съобразени с програмата и спецификата на всяка от катедрите, при спазване на всички противоепидемични мерки – спазване на физическа дистанция от 1.5 m, носене на маски, хигиена на ръцете, редовно проветряване и дезинфекция.

 

2.1. Практически занятия в предклиничните зали

Преподавателите, студентите и медицинските сестри да работят с лични предпазни средства – маски, шлемове и ръкавици (при нужда), осигурени от ФДМ - София. Всеки студент може по свое желание да ползва маски с по-висока степен на защита и др. Да се спазва дистанция от 1.5 m между работните места.

 

2.2. Практически занятия в клиничните зали:

Преподавателите, студентите и медицинските сестри да работят с лични предпазни средства – маски, ръкавици, очила/шлем, предпазна престилка. Преподавателите да получат индивидуални престилки за многократна употреба за работа в клинични условия.

 

Практическите упражнения да се провеждат по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Студентите да работят по двойки на един пациент.

 

При работа с деца в клиничните зали не се допускат придружители.

 

Студентите да спазват необходимата дистанция при получаване и връщане на инструменти, медикаменти и материали от сестрите в залите.

 

Пациентите да бъдат приемани за лечение само след предварителен скрининг за симптоми на заболяване от COVID-19 или за контакт с болни/заразени от същата инфекция.

 

Почистването и дезинфекцията на работното място и шлемовете да се извършва от студентите под контрола на медицинската сестра в залата.

 

Дезинфекцията и проветряването на клиничните зали да се извършва от медицинските сестри и санитарите в катедрите след края на всяко упражнение.

 

3. Подбор на пациентите за студенти и специализанти:

 

3.1. В приемния кабинет на ФДМ - София, в зависимост от вида, обема и сложността на клиничните дейности.

Пациентите да бъдат насочвани за лечение само след предварителен скрининг за симптоми на заболяване от COVID-19 или за контакт с болни/заразени от същата инфекция.

 

Работата на приемния кабинет да започне от 04.10.2021 г. на две смени, съгласно приетото работно време.        

   

3.2.  Пациенти, приети по преценка на асистента, водещ практическото упражнение.

 

3.3. Студентите, стажантите и специализантите посрещат пациентите на входа на сградата на ФДМ - София и ги изпращат до указаните по-долу изходи.

 

II. Учебният процес през зимния семестър на учебната 2021 г./2022 г. за студентите от шести курс да се провежда присъствено, в оптимални обем и нормативи, съобразени с програмата и спецификата на стажантското обучение, съгласно график, изработен от ЦИДМ.

 

Практическите занятия да протичат при спазване на всички противоепидемични мерки –физическа дистанция от 1.5 m, носене на маски, хигиена на ръцете, редовно проветряване и дезинфекция.

 

При работа с деца в клиничните зали не се допускат придружители.

 

Стажантите да спазват необходимата дистанция при получаване и връщане на инструменти, медикаменти и материали от сестрите в залите.

III. Противоепидемични мерки за провеждане на учебния процес в условията на пандемия от вирусната инфекция COVID-19.

 

1. Работата на преподавателите, студентите и служителите на ФДМ-София да се извършва с лични предпазни средства, изисквани от здравните власти в Р България.

 

2. Почистването и дезинфекцията на аудиториите, коридорите, фоайетата, тоалетните и учебните зали да се извършва съгласно инструкциите на здравните власти и установения противоепидемичен план на ФДМ - София.

 

3. Пропускателен режим във ФДМ - София:

 

3.1. Достъп до сградата:

за студенти – през главния вход на сградата (двойна врата).

за преподаватели и служители – през главния вход на сградата или през входа откъм служебния паркинг (до кафето).

за пациенти – през главния вход на сградата (единична врата).

 

3.2.  Напускане на сградата:

 за студенти – през служебния паркинг (изход при технически отдел).

 за преподаватели и служители – през служебния паркинг (изход до двата асансьора).

 за пациенти – през главния вход на сградата (единична врата).

 

3.3. Противоепидемични мерки на входовете, определени за достъп до ФДМ - София.

- предварителен скрининг на всички пациенти за симптоми на заболяване от COVID-19 или за контакт с болни/заразени от същата инфекция чрез попълване на декларация.

 

- дезинфекция на ръце с препарат от безконтактни дозатори.

 

3.4. Противоепидемични мерки в сградата на ФДМ - София

 

3.4.1. Движението в сградата се извършва задължително с маска на лицето, поставена и използвана според изискванията на здравните власти.

 

3.4.2. Движението в сградата се извършва на дистанция от 1.5 m – 2.0 m., вдясно, по посока на движението.

 

3.4.3. Посещение и използване на заведенията за хранене в сградата – при спазване на изискванията за дезинфекция и дистанция на здравните власти на Р България или консумация извън заведенията.

 

3.4.5. Посещение на читалнята – при спазване на изискванията за безопасна дистанция, дезинфекция и проветряване на помещението.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички преподаватели и служители за сведение и изпълнение.

 

Контролът по организацията на учебния процес и санитарно-хигиенните мерки възлагам на Зам. Декана по учебната дейност, Зам. Декана по учебно-лечебната дейност, Ръководителите на катедри и Главната медицинска сестра.

 

Д Е К А Н:

Проф. Д-р Б. Йорданов, доктор