news

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

Октомври 19, 2021

№ 389 / 14.10.2021 г.

 

На основание чл. 63в от Закона за здравето, Заповед № РД-01-748 / 02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването,  Заповед № РК361740 / 03.09.2021 г. на Ректора на МУ - София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилник за устройството и дейността на МУ – София,

 

 

ИЗМЕНЯМ Заповед №364/24.09.2021 г. в т. I т. 2:

 

 

I. Учебният процес през зимния семестър на учебната 2021 г./2022 г. за студентите от първи до пети курс да бъде проведен както следва:

 

2. Практическо обучение

 

2.1. Практически занятия в предклиничните зали

 

Преподавателите, студентите и медицинските сестри да работят с лични предпазни средства – маски, шлемове и ръкавици (при нужда), осигурени от ФДМ - София. Всеки студент може по свое желание да ползва маски с по-висока степен на защита и др. Да се спазва дистанция от 1.5 m между работните места.

 

Практическите упражнения да се провеждат с присъствие на половината от броя на студентите в група по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Останалите студенти се обучават с различни форми на дистанционно преподаване – тестове, реферати, семинари и др.

 

За оптимално провеждане на практическите упражнения, една и съща половина от студентската група да е на присъствено обучение във всички катедри през седмицата.

 

2.2. Практически занятия в клиничните зали:

 

Преподавателите, студентите и медицинските сестри да работят с лични предпазни средства – маски, ръкавици, очила/шлем, предпазна престилка. Преподавателите да получат индивидуални престилки за многократна употреба за работа в клинични условия.

Практическите упражнения да се провеждат с присъствие на половината от броя на студентите в група по начин, съобразен със спецификата на отделните дисциплини и учебната програма. Останалите студенти се обучават с различни форми на дистанционно преподаване – клинични задачи, тестове, реферати, семинари и др.

 

За оптимално провеждане на практическите упражнения, една и съща половина от студентската група да е на присъствено обучение във всички катедри през седмицата.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 18.10.2021 г.

 

Контролът по организацията на учебния процес и санитарно-хигиенните мерки възлагам на Зам. Декана по учебната дейност, Зам. Декана по учебно-лечебната дейност, Ръководителите на катедри и Главната медицинска сестра.

 

 

ПРОФ. Д-Р Б. ЙОРДАНОВ, ДОКТОР

Декан на ФДМ-София