news

ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - 2020/2021 г.

Септември 30, 2020

Необходимостта от оптимизиране на работата в Центъра за интегрирана дентална медицина и създаване на реални условия за своевременно завършване на практическата работа, представяне на комплексен план за лечение на пациентите, налагат промени в провеждането на преддипломния стаж. Нова организация в центъра се налага поради увеличения брой на студентите, които ще проведат обучението си на български и английски език през учебната 2020/2021 г. и от повишения риск в работната среда в условията на динамични промени, свързани с инфекцията от COVID 19.

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В СТАЖАНТСКАТА БАЗА

 

1. Материално-техническа база – 51 юнита.

 

2. Организация на работния процес.

    А. Работно време – на три смени по 4 академични часа, разпределени както следва:

            І смяна - от 8.30 – 11.30 ч.

              11.30 – 12.00 ч. проветряване и почистване.

            ІІ смяна -  12.00 ч. - 15,00 ч.

              15.00 ч. - 15.30 ч. проветряване и почистване.

            ІІІ смяна – 15.30 – 18,30 ч.

              18.30 – 19.00 ч. проветряване и почистване.

    Б. Работен процес – студентите работят във всяка от смените по двойки.

ІІ. РАБОТА С ПАЦИЕНТИ

 

1. Подбор на пациенти

Студентите-стажанти изпълняват изисквания норматив за практическа работа по отделните дисциплини на пациенти, подбрани в приемния кабинет на ФДМ-София или приети от наблюдаващия практиката лекар по дентална медицина.

Студентите участват в работата на приемния кабинет на ротационен принцип, по предварително определен и обявен график.

Специализантите от клиничните катедри работят на две смени по предварително изготвен график, приемат, регистрират и насочват пациентите към клиничните зали в зависимост от вида, обема и сложността на клиничните дейности.

 

2. Практическа работа по отделните дисциплини.

   а. Изискваният норматив да бъде съобразен с работата в условия на пандемия от COVID 19, като практическата работа бъде оценявана не само по количествени, но и по качествени показатели.

   б. Да се обърне внимание на обучението на студентите за планиране на лечебната дейност, работа в екип и спазване на всички изисквания за дезинфекция и стерилизация в клинични условия.

   в. Да се организират по групи обсъждания на клинични случаи, интердисциплинарен подход и работа в екип с други медицински и дентално-медицински специалисти.

   г. Да се разработи поне един реферат по важни за всяка дисциплина теми, да се използват тестове за подобряване на теоретичната подготовка на студентите за предстоящите държавни изпити.

 

3. Комплексен подход при лечение на възрастни пациенти и деца.

 

   А. Комплексен подход при лечение на възрастни пациенти.

Всеки студент е задължен да планира и извърши комплексно дентално-медицинско лечение на един пациент, избран под контрола на ординаторите в стажантската база.

Подборът на пациенти да бъде извършван според наличната клинична находка и  патология  и необходимостта от терапевтична, пародонтална, протетична и хирургична подготовка и лечение, независимо от нейната сложност. Задължително условие е прилагането на комплексен подход при оценка на показанията за лечение.

Лечебният план се одобрява от преподавателите по съответните дисциплини.

Етапите и резултатите от комплексното лечение се документират и представят публично пред комисия от хабилитирани преподаватели, по предварително определен график. При допълнително възникнали обективни обстоятелства, възпрепятстващи завършването на планираната практическа работа в рамките на преддипломния стаж, студентите могат да представят мотивирано своите предложения в оралните си презентации.

 

   Б. Комплексен подход при лечение на деца

Студентите да защитят публично пред комисия от хабилитирани преподаватели плановете си за лечение на едно дете, включващи и профилактични мерки за предотвратяване на диагностицираните заболявания и зъбно-челюстни деформации. 

 

4. Практическото обучението на студентите от 6 курс да завърши с комбиниран тест за проверка на основни познания по всички специални дисциплини, застъпени в преддипломния стаж, с продължителност 2 часа.