news

Септемврийска поправителна сесия на уч. 2022-2023 г.

Юли 21, 2023

28 AUGUST – 15 SEPTEMBER 2023
 

SEPTEMBER RESIT SESSION
 

EDUCATION IN ENGLISH LANGUAGE

 

The registration for the theoretical exams must be submitted on-line via Google form. 

For each of the exams a separate form must be submitted!

 

 Link for registration    

 

The link will be active from 10 a.m. on 26.07.2023 till 9 a.m. on 07.08.2023.

A copy of the submitted form will be automatically sent to you.

 

DON’T ANSWER OR EMAIL TO students.office@fdm.mu-sofia.bg

If a selected date is no longer available, the students will be automatically registered for another possible date.

 

After the exam registration closes, the distribution will be sent to your registration email until August 9, 2023.

 

ATTENTION!!!
STUDENTS WHO ARE ABOUT TO SIT FOR AN EXAM IN THE SPECIAL DENTAL DISCIPLINES MUST GET INFORMATION FROM THE RELEVANT DEPARTMENT ABOUT THE NECESSITY TO DO A PRACTICAL EXAM!

 

Extract from the RULES for preparation and organization of academic year 2022/2023: 

Students shall be allowed to sit for the exams during the regular session (January and June), September redeeming session and one additional session. 

Students have the right to sit for an exam no more than 6 times in each of the special disciplines for the entire study period.

28 АВГУСТ – 15 СЕПТЕМВРИ 2023

 

!!!ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - ЛИНКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 

ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Записването за теоретичните изпити се извършва онлайн чрез Google формуляр.

За всеки от изпитите се подава отделен формуляр!

 

Линковете ще бъдат активни от  10.00 ч. на 26.07.2023 г. до 9.00 ч. на 07.08.2023 г. и след запълване на местата за изпити, ще бъдат деактивирани.

След попълване на формуляра, копие от регистрацията се връща автоматично на съответния e-mail адрес.

 

ВНИМАНИЕ!!!
СТУДЕНТИТЕ, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕНТАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ, ТРЯБВА ДА СЕ ИНФОРМИРАТ В СЪОТВЕТНАТА КАТЕДРА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЯВЯВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ!

 

 

Извадки от ПРАВИЛНИК  за подготовка и провеждане на учебната година: 
 Студентите имат право на явяване на изпити на редовна сесия (януарска и юнска), септемврийска поправителна сесия и на една допълнителна сесия.

Студентите имат право на явяване на изпити не повече от 6 пъти по всяка от специалните (дентални) дисциплини за периода на цялото следване.

.