news

Общо събрание

Юли 16, 2021

На 15.07.2021 г. в Първа аудитория „Проф. Славчо Давидов“ се проведе Общото събрание на ФДМ - София при предварително обявения дневен ред:

 

1. Отчетен доклад на Декана за дейността на ръководството на ФДМ в периода м. февруари 2020 - м. февруари 2021 г.

 

2. Приемане на правилник за устройството и дейността на ФДМ.

 

3. Разни.

 

След проведеното гласуване, делегатите взеха следните решения:

 

По първа точка от дневния ред, Общото събрание единодушно, със 117 гласа „за“, 0 – „против“ и 0 – „въздържали се“, одобри доклада на Декана и цялостната дейност на деканското ръководство през отчетния период.

 

По втора точка, Общото събрание единодушно прие Правилника за устройството и дейността  на ФДМ - София с включените към него изменения, съобразени с новия закон за Висшето образование от 25.02.2020 г. и Правилника за устройството и дейността на Медицински университет - София от 2020 г.