news

Летен стаж в чужбина за студенти и докторанти, финансиран по програма „Еразъм+“

Юни 10, 2024

Факултет по Дентална медицина, Медицински университет – София обявява процедура за подбор на студенти и докторанти за реализиране на двумесечен стаж в партньорски университет: Медицински университет – Тирана, във връзка с изпълнението на проект Договор №: 2022-1-BG01-KA171-HED-000074631 по Програма Еразъм


Период на стажа: юли – август 2024 г.


Допустими участници в конкурса са студенти и докторанти от Факултет по Дентална медицина, МУ – София.


Документи за кандидатстване:

– Заявление за кандидатстване – свободен текст;

– За студенти: академична справка и уверение за успех и че е записан за студент (студентите трябва да са завършили поне два семестъра на обучение в МУ – София и да имат общ успех минимум Добър 4);

– За докторанти: Представяне на копие от заповедта за зачисляване;

– CV (европейски формат);

– Списък с публикации, сертификати от научни и обществени изяви, ако има такива.

Спазвайки принципите на Европейската комисия и насоките на програма Еразъм+, при равни други условия, предимство имат кандидатите в неравностойно положение, след представяне на съответните документи.


Разходите на участниците се покриват по Програма „Еразъм+”.


Описаните документи трябва да се представят на имейл:  m.kondrova@fdm.mu-sofia.bg най-късно до 13.06.2024 год. 

За допълнителна информация: тел. 02/9542928 - Мария Кондрова