news

Годишно общо събрание

Юни 27, 2022

Годишното общо събрание на ФДМ- София се състоя на 27.06.2022 г. от 13.30 ч. в Първа аудитория „Проф. Славчо Давидов“ и протече при следния предварително обявен дневен ред:

 

  1. Отчетен доклад на Декана за дейността на ръководството на ФДМ в периода м. юни 2021 –м. юни 2022 г.

 

Решения на Общото събрание:

Общото събрание единодушно със 108 гласа „за“ 0 – „против“ и 0 – „въздържали се“ прие доклада на Декана и одобри цялостната дейност на деканското ръководство през отчетния период.

 

Председател на Общото събрание на ФДМ – София

доц. д-р Елка Радева, доктор