news

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

Юли 6, 2020

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с динамичните промени в епидемичната обстановка в страната и чужбина, препоръките на Министъра на здравеопазването и компетентните власти в РБългария за спазване на дистанция и осигуряване на безопасна среда при контакт с пациенти, промените в Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 г. и решенията на заседание на Академичния съвет на МУ-София с протокол №43/28.05.2020 г.  

НАРЕЖДАМ:

 

1. Септемврийската изпитна сесия за студентите от ФДМ, обучавани на български и английски език, да се проведе в периода 31.08.2020 г. - 25.09.2020 г.

1.1. Държавни изпити:

Разрешават се следните сесии:

Поправителна сесия – 31 Август 2020 г. – 11 Септември 2020 г.

Допълнителна сесия – 14 Септември 2020 г. – 25 Септември 2020 г.

Промените в сроковете за провеждане на септемврийската поправителна сесия, публикувани в Правилника за подготовка и провеждане на учебната 2019/2020 г., са утвърдени на заседание на Академичния съвет на МУ-София с протокол №43/28.05.2020 г.

 

1.2. Изпитите по всички дисциплини – медицински и специални – за студентите от ФДМ, обучавани на български и английски език, да се проведат само писмено, в един ден за целия курс, на две смени по предварително подготвен график, при спазване на санитарните изисквания на медицинските власти.

 

1.3. Писмените работи на студентите от ФДМ да се проверят и оценят в срок до една седмица от датата на провеждане на изпита. Оценките от изпита да се нанесат в протокол за всяка група и в Главната книга до 1 ден след завършване на оценяването. Асистентите на групите да уведомят студентите за оценките от изпита на електронните им пощи,  непосредствено след получаване на резултатите.

 

2. Пропуснатите в периода на дистанционно обучение практически упражнения по предклиничните дисциплини в катедрите Протетична дентална медицина, Консервативно зъболечение, Детска дентална медицина да се компенсират в периода 14.09.2020 г. – 25.09.2020 г. по предварително изготвена програма. Обучението да завърши с практически изпит, където е необходимо.

Графиците за провеждане на практическите занятия да се съгласуват между катедрите, в които се извършва обучение на студенти от един и същи курс и да се обявят на официалната страница на ФДМ в срок до 20.07.2020 г.

 

3. Дипломиране на студентите, обучавани на български и английски език – 02.11.2020 г.

 

4. Начало на зимен семестър на учебната 2020 г./2021 г. 05 октомври 2020 г.

 

5. Организацията на учебния процес през зимния семестър на учебната 2020 г./2021 г. да бъде обявена допълнително, в срок до 05.10.2020 г.