news

Академичен обмен с Казахския национален медицински университет «С. Д. Асфендиярова»

Октомври 10, 2022

В периода 26 септември – 9 октомври 2022г., преподавателките от Казахския университет д-р Юлия Менчишева и д-р Дана Менжанова гостуваха на Факултета по Дентална медицина, където осъществиха редица срещи, проведоха лекции пред български и чуждестранни студенти от III и IV курс и участваха в дискусии по теми, свързани с бъдещата съвместна дейност на двата университета. 


В рамките на обмена, с представителите на Катедра «Обществено дентално здраве» бяха обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството по програма „Гостуване на чуждестранни специалисти” и бъдещото институционализиране на партньорството по програма „Еразъм+”.


Гл. ас. д-р Красимир Цоков в качеството си на чуждестранен научен консултант обсъди междинните резултати от изследванията в рамките на Националния проект за използване на кръвни производни и приложението на тази техника в практическото здравеопазване.


Темите на основните лекции бяха „Приложение на иновативни технологии в хирургичната стоматология“, „Използването на PRP (плазма) в оралната и лицево-челюстната хирургия“, “Използването на PRF (фибрин) в ОЛЧХ”, както и „Използването на PRPP (прах) в ОЛЧХ”. Освен лекциите, интерес предизвикаха и практическите занятия, в които бяха включени анализи на методи и протоколи за получаване на автоложна, богата на тромбоцити плазма, на автоложен, богат на тромбоцити фибрин, както и на автоложна, богата на тромбоцити плазма на прах.


Част от престоя на преподавателките беше свързан с работата относно докторската дисертация на д-р Дана Донатовна Менжанова на тема „Оптимизиране на хирургичното лечение на атрофия на алвеоларния процес на горната челюст и алвеоларната част на долната челюст при подготовка за дентална имплантация“.


Гостите се срещнаха и със Зам.-ректора на университета доц. д-р Елица Деливерска, Декана на Факултета проф. Божидар Йорданов, ръководителите на катедри «Протетична дентална медицина» доц. Тодор Узунов и «Консервативно зъболечение» проф. Радосвета Василева, и взеха участие в защитата на докторска дисертация на д-р Станислав Ненов.