Проблеми на Денталната медицина
 

Списание „Проблеми на денталната медицина” е рецензирано официално издание на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет в София. Започва да излиза през 1973г. като „Проблеми на стоматологията”, а от 2006 г. името му е сменено във връзка с промяната на специалността „стоматология” в „дентална медицина”.
Списание  „Проблеми на денталната медицина” излиза два пъти годишно, в хартиен и електронен вариант, със свободен достъп. Включва оригинални научни статии, литературни обзори и казуистика, които разглеждат научни проблеми в различни области на денталната медицина, като материалите са рецензират от хабилитирани преподаватели и се разглеждат и приемат на Редакционна колегия.
Авторите, които публикуват в списанието са предимно преподаватели на Факултета по дентална медицина и докторанти, но често се включват и преподаватели  и лекари по дентална медицина от други институции.
До 2018 г. списанието излиза на български език, като резюметата са и на английски език. Предстои издаването му изцяло на английски език.

 

 

Journal “Problems of Dental Medicine”


The journal “Problems of Dental Medicine” is a peer-reviewed official publication of the Faculty of Dental Medicine at the Medical University - Sofia. It has been published continuously since 1973 as "Problems of Dentistry" and since 2006 its name has been changed in connection with the change of the specialty "Dentistry" into "Dental Medicine".
The journal is published twice a year, in paper and electronic versions, with free access. Includes original scientific articles, reviews and case reports, that examine scientific issues in various fields of dental medicine. Manuscripts are reviewed by habilitated faculty members under the strict supervision of an Editorial Board.
Authors who publish in the journal are mostly members of the Faculty of Dental Medicine and PhD students, but often include teachers and doctors of dental medicine from other institutions.
Until 2018, the magazine is published in Bulgarian and the abstracts are in English. Forthcoming issues will be entirely in English.