ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ
за публикуване в сп. „Проблеми на денталната медицина”

 

Списание “Проблеми на денталната медицина” се издава от ФДМ - МУ София, от 1973 г. по две книжки годишно. Приемат се за печат научни разработки свързани с денталната медицина, като преподавателите от ФДМ са с предимство при отпечатване.
Материалите са представят в два екземпляра на английски език, формат А4 с подписите на всички автори на последната страница. На последната страница трябва да бъде посочен пълен адрес, телефон и e-mail на отговорния автор за кореспонденция на български и на английски език. Същият следва да съгласува препоръките за корекции /направени от рецензентите и редколегията/ с всички съавтори.
Авторите попълват уверение (типова бланка), че научните материали не са предложени за публикуване и не са публикувани в друго списание, не са нарушени принципите на авторското право и тези на научната етика. С подаването на ръкописа авторите автоматично се съгласяват да предоставят изключителни авторски права на Факултета по дентална медицина – МУ София върху него, ако се приеме за публикуване.
Материалите и процедурите, използвани в научните изследвания, трябва да отговарят на установените етични критерии при експерименти с хора или животни и да са в съответствие с Правилника за работата на Комисията по етика на научните изследвания в Медицински университет – София (КЕНИМУС) и да имат разрешение от тази комисия. Пациентите не трябва да се посочват с имена, инициали или фотографии, чрез които могат да бъдат идентифицирани.
Авторите са отговорни за всички твърдения, становища, изводи и методи на представяне на данните от техните изследвания в дадените ръкописи.
Предложените научни материали се публикуват само след рецензиране и одобряване от Редакционната колегия на списанието.

 

Изисквания към научните материали

Настоящите изисквания са в съответствие с Recommendation for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals, Updated December 2013, www.icmje.org и „Единни изисквания към ръкописи предложени за отпечатване в биомедицински списания” – N Engl J Med 1997; 336: 309- 15.

Приемат се за публикуване следните видове научни материали:
1.Оригинални научни статии - до 10 стандартни страници /30 реда, 60 знака на една страница включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал и библиография;
2.Литературни научни обзори - до 15 стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал и библиография;
3.Казуистика - до 3 стандартни машинописни страници, включително таблици, фигури и друг онагледяващ материал и библиография.

Ръкописите следва да бъдат напечатани или принтирани едностранно на стандартна машинописна бяла хартия А4 (210 х 297мм).
Шрифт Times New Roman, 12 pt, междуредие 1,5, полета от ляво и дясно – 2 см; от горе и долу – 2,5 см. Страниците трябва да бъдат номерирани долу дясно;

Първа страница:
Заглавие на английски език, без съкращения, в Bolt;
Имената на авторите изписани с пълно име и фамилия, на английски, като под черта (Footnote) се изписват академичните длъжности и научни степени на авторите и тяхната месторабота - Медицински Университет София, след което се изписва Факултет по дентална медицина и съответната катедра.
Резюме: трябва да бъде на отделна страница (отделен файл), на английски език, с изписаните по същия начин автори и  месторабота. Обемът на резюмето да не надхвърля 250 думи. Резюмето да включва въведение, цел, материал и методи, резултати, Ключови думи (да се използват термини цитирани в MEDLINE или от рубриките на Index Medicus).
Структурата на оригинална научна статия. Статията трябва да включва: въведение, цел и задачи, материал и методи, резултати, обсъждане, изводи/заключение и библиография. Отбелязването в текста на номера на цитираните литературни източници да се поставя  в квадратни скоби и да е с размера на шрифта на самия текст, пример: [1]. Не се приема за научно доказателство представянето на материал в абсолютни стойности, без статистическа обработка. Неправилно е да се дублира един и същи материал представен в таблица и графика. В текста не следва да се повтаря цифровата информация показана в таблицата, а да се направи анализ на информацията. Допуска се използването само на стандартни общоприети съкращения, като не се допускат съкращения в заглавието и резюмето.
Таблици, фигури, снимки, диаграми и други онагледяващи материали трябва да бъдат дадени в текста и на отделен файл (на електронен носител).
Таблиците трябва да се номерират с арабски цифри, като се започне от 1 в последователността на позоваването им в текста. Тази номерация трябва да бъде независима от номерацията на фигурите. Заглавието на таблицата се разполага в средата над таблицата например: Таблица № 1 - Механични свойства.
Първата дума от наименованието на всяка колона или ред трябва да започва с главна буква. Когато в дадена колона или ред се използват единици на величини, те трябва да се записват в средата на колоната под наименованието на колоните със светъл шрифт (в Si система). Данните трябва да се представят в лесноразбираема и прегледна форма. Използването на големи и сложни таблици трябва да се избягва, например чрез представяне на данните в две или повече прости таблици.

Статистическа обработка:

  • Да се опише статистическия метод, да се дефинират статистическите термини и използват общовалидни статистически съкращения и символи. Да се посочи нивото на значимост;
  • Задължително е спазването на условните знаци при попълване мрежата на таблицата, а именно: при промили, продецимили и т.н. не се използва точка или запетая, а раразредка от един знак. Напр. един милион – 1 000 000;
  • Цифровите резултати да се дават освен като деривати (напр. в проценти) и в средни стойности.

Структура на литературен обзор. Литературният обзор трябва да представлява аналитичен преглед на литературата по определени научни теми свързани с денталната медицина. Трябва да бъде представена актуална информация ( 50% от последните 5 години) в логична последователност, като определени научни тези трябва да бъдат подкрепени от научни доказателства цитирани в съответните научни статии. Добре е да бъдат цитирани нови методики, обем изследван материал въз основа на който се правят съответните научни изводи. Трябва да се цитират проучвания за и против съответната теза, както и мнението на автора на обзора.
Препоръчваме използването на принципите на изработване на мета-анализ при представяне на обзорен материал по определена научна тема.
Структура на казуистика. Казуистиката е представяне на добре документирани, интересни клинични случаи. Статията трябва да е по- кратка (до 3-4 страници). Въведението трябва да е по-разширено в сравнение с това на оригинална научна статия, като трябва да бъде кратък литературен обзор по темата на представения казус. Не трябва да следва структурата на научна статия. Представения клиничен случай трябва да следва класическата схема за клинично изследване и документиране.

Книгопис
Библиографията се изписва на латиница и следва текста на статията. Всеки източник се номерира с арабска цифра и се подрежда последователно според появата в текста по фамилията на първия автор. Важно! Литературните източници на кирилица трябва да бъдат преведени на латиница (на английски език), като заглавието се поставя в квадратни скоби, а накрая се изписва името на държавата, от която е списанието. Данните се оформят по следния начин:

  • Статии от списания: Фамилия име на авторите. Заглавие. Заглавие на списанието /чуждестранните списания се дават съгласно възприетите съкращения в MEDLINE/, година; том, (№...),страници:... – ... . Изписват се фамилията и инициалите на първия автор и всеки следващ  до шести автор, а след това еt al., ако има повече автори. Ако има идентификационен номер за цитиране може да се изпише в края.

Пример: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347(4):284-7.

  • Книги, монографии: Автор/и/. Заглавие. Място на публикуване /град/: издателство; година на издаване. страници. Ако има редактор той се вписва след заглавието.

Пример: Peneva М,  Tzolovа E, Kabakchieva R,  Rashkova M. Oral embryology, histology and biology. Textbook of Pediatric Dentistry. ed: East-West: Sofia; 2009  p. 232.

  • Глава от книга и статии от непериодични сборници: Автор/и/. Заглавие на главата. In: Автор/и/. заглавие на книгата. Поредност на изданието. Място на издаване /град/: издателство; година на издаване. страници /от-до/.

Пример: Krasteva-Panova, А. Summary of changes in the oral cavity and subjective complaints. In: Krasteva-Panova, А, A. Kisselova-Yaneva, B. Girova, Vl. Panov, Ad. Krateva, An. Bobeva. Edited by Zahari Krastev. Oral lesions. Sofia: Ivan Sapundziev; 2011. p. 240-248.

  • Дисертации: Фамилия, име и презиме. Заглавие, следвано от обяснение в средни скоби [dissertation]. Град, година.

Пример: Kirov Dimitar Nikiforov, Diagnosis and prevalence of temporomandibular disorders. [dissertation]. Sofia, 2014

  • От Интернет:

а/ електронна книга – Фамилия, име. Заглавие. [Online]. -  Седалище, (електронно) издателство, година на публикуване. Available from: <пълен уеб-адрес> [дата на последно посещение].
Bergman, Ronald A., Adel K. Afifi, Ryosuke Miyauchi. Illustrated Encyclopedia of Human Anatomic Variation. [Online]. – Last rev. 2006. // Anatomy atlases : A digital library of anatomy information. Curated by Ronald A. Bergman.  1995-2011. Available from: <http://www.anatomyatlases.org/AnatomicVariants/AnatomyHP.shtml> [25.05.2011].

б/ институционален уеб-сайт – Пример: World Health Organization. Home page. 2011. Available from: <http://www.who.int/en/> [25.05.2011].

в/ публикация онлайн – Пример: The International Pharmacopoeia. 4. ed. (incl. First Supplement).  WHO, 2008. Available from: < http://apps.who.int/phint/en/p/about/> [25.05.2011].

Справката е изготвена според International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals: Sample References. Повече подробности може да откриете на съответния сайт.