Научно-изследователска дейност във ФДМ – 2021 г.

 

Академичен състав 
Научно-изследователската дейност на преподавателите във ФДМ към края на 2021 г. се осъществява от общо 126 преподаватели, от които 41 хабилитирани (12 професори и 29 доценти) и 85 нехабилитирани преподаватели (34 главни асистенти и 51 асистенти). 14 са били хоноруваните преподаватели.

Научни публикации
През 2021 г. общият брой на научните публикации на академичния състав на ФДМ е 184, като 77 от тях са публикации в международни издания. 83 статии са в списания, които са реферирани и индексирани в световноизвестните бази данни Scopus и Web of Science, а от тях 20 статии са в списания с Impact factor. Издадени са 11 монографии и 8 учебници и учебни помагала. Отчетени са 901 бр. цитирания.

Научни проекти 
През 2021 г. във ФДМ се разработват общо 27 проекта. 
Текущите проекти с базова организация ФДМ са 12, като 10 от тях са по конкурса „Грант“ към СМН на МУ-София и 2 по конкурс „Млад изследовател – 2021“. 
Отчетени са 10 проекта по конкурс „Грант“, на обща стойност около 75 700 лв., 2 по конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София“ на обща стойност около 43 700, 1 проект по конкурс „Стимулиране на научни изследвания с постигнати високи постижения-2019“ на стойност 8100 лв. и 1 проект по конкурс „Млад изследовател – 2020 г.“ на стойност 7100 лв.

Докторанти 
През 2021 г. докторантите са били общо 25, като от тях 2 са защитили дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор“ през отчетната година. 
Зачислени са 11 нови докторанта – 3 редовни, 3 задочни и 5 на самостоятелна подготовка (1 от тях, зачислен в края на 2020 г. неотчен тогава). Към края на 2021 г. във факултета се обучават общо 23 докторанта. 
Членовете на академичния състав на ФДМ, притежаващи НС „доктор на науките“ са 4.