Научно-изследователска дейност във ФДМ – 2019 г.

 

Академичен състав
Научно-изследователската дейност на преподавателите във ФДМ към ноември 2019 г. се осъществява от общо 134 преподаватели, от които 41 хабилитирани (15 професори и 26 доценти) и 95 нехабилитирани преподаватели (31 главни асистента и 62 асистента). 

Научни публикации
През 2019 г. общият брой на научните публикации е 150, като 82 от тях са публикации в международни издания. Общо 58 статии са в реферирани списания – 52 в международни и 6 в български списания. От публикациите  в реферирани издания 21 статии са в списания с Impact factor. Издадени са 14 монографии, учебници и учебни помагала. Отчетени са 278 бр. цитирания.

Научни проекти
През 2019 г. във ФДМ са отчетени общо 23 проекта. 
Финансираните текущи проекти с базова организация ФДМ са 13, на обща стойност 78 989,62 лв. 11 от проектите са от конкурса „Грант“ към СМН на МУ-София (обща стойност 68 689,62 лв.), 1 е по конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения“ – 7300 лв., и 1 конкурс за докторанти – „Млад изслeдовател“ на стойност 3000 лв. 
Отчетени са 10 проекта на обща стойност 83 210,18лв. – 8 по конкурс „Грант“, на стойност 44 787 лв., един проект на стойност 14 373,18 лв. от конкурс „Стимулиране на научни изследвания в области с постигнати високи постижения“ (неотчетен през 2018 г.) и един по конкурс „Изграждане на инфраструктура за научни изследвания в МУ-София - 2018 г.“ – 24 050 лв.

Научна дейност на студенти
Студенти реализират научна дейност в рамките на 5 кръжока: СИД по„Дентална фотография“, СИД по „Дентална имплантология“, Кръжок по „Лицево-челюстно протезиране“, „Дентална клинична алергология“,  „Слюнчените показатели – високо чувствителен C-реактивен протеин, креатинин киназа МВ-mass, тропонин I за диагностика на остър миокарден инфаркт при пациенти с хроничен пардонтит“. 
През 2019 г.са отчетени 3 публикации с участието на студенти. Студенти имат и 7 участия в научни форуми и 4 в проекти.

Научна дейност на докторанти
През 2019 г. във ФДМ има общо 24 докторанта. 5 от тях са защитили докторска степен и един е отчислен без право на защита. Зачислените докторанти през годината са 7, като 6 от тях са на самостоятелна подготовка и един е зачислен в редовна форма на обучение, след спечелен конкурс.