Процедури по придобиване на научни степени

 

 

Д-р Зорница Бранимирова Лазарова

Тема на дисертационния труд: "Минимално-инвазивен подход при лечение на дълбоки дентинови кариозни лезии на временни зъби"
Научeн ръководител: Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм
Дата на защита: 19 декември 2022 г. от 13:30 ч. в Първа аудитория на ФДМ
Прочети повече