Процедура за защита – ОНС „Доктор“

 

За да се пристъпи към процедура по защита на дисертационен труд, докторантът трябва да е изпълнил дейностите по обучението си, успешно да е  положили изпитите си, определени в индивидуалния учебен план, и да е подготвил в значителна или в пълна степен дисертационен труд. Дисертационният труд трябва да отговаря на изискванията за структура, съгласно Приложение 2
Ако е изпълнил тези условия, докторантът има право да бъде отчислен с право на защита до 1 година (най-много един месец след изтичането на срока на обучение катедрата предлага на факултетния съвет, докторантът да бъде отчислен с право на защита).
Окончателен вариант на дисертационния труд се представя на научния ръководител, който в писмен вид се произнася дали докторантът е готов за защита. След като е одобрен от научния ръководител, дисертационният труд се внася за предварително обсъждане (вътрешна защита) на Катедрен съвет (според чл. 72 от ПУРПНСЗАД).
При положително решение, докторантът може да бъде отчислен с право на защита за срок до 1 година. Съществуват два варианта за отчисляване според готовността на докторанта и по преценка на КС:

  1. Отчисляване с право на защита със срок до 1 година, без избор на жури и дата на защита. При пълна готовност на докторанта се провежда окончателна вътрешна защита с избор на научно жури и дата на защита, която трябва да в този период от 1 година след отчисляването. От този момент започва да тече и едномесечния срок за подаване на документите по чл. 74 от ПУРПНСЗАД в МУ-София.
  2. Отчисление с право на защита със стартиране на процедура по защита, което включва предложение за научно жури и дата на защита, и от този момент започва да тече едномесечният срок за подаване на документите по чл. 74 ПУРПНСЗАД в МУ-София.

До защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" се допуска докторант, който е отчислен с право на защита и отговаря на минималните национални изисквания, както и на изискванията на ПУРПНСЗАД в МУ-София (Приложение 3).

Научното жури е в състав от пет хабилитирани лица в съответното акредитирано професионално направление или научни области по темата на дисертацията. Най-малко един от членовете е професор. Най-малко трима от членовете на журито са външни за МУ - София. Научният ръководител не може да бъде член на журито. Към състава на научното жури се предвиждат и двама резервни членове – хабилитирани лица, единият от които външен за МУ-София, а другият вътрешен, като при отсъствие на титуляр, съответния резервен член става пълноправен член на журито. При избора на научно жури от Факултетния съвет, членовете му попълват Декларация за съгласие (получава се от сектор „Наука“ на ФДМ).
С цел подобряване качествата на дисертационния труд и въз основа на решение на разширен Декански съвет, комисия състояща се от Декан и Зам. Декан по НД, разглеждат дисертационния труд и дават своето становище относно спазените изисквания по Приложение 2 от ПУРППНСЗАД в МУ - София. Това разглеждане трябва да предхожда окончателната вътрешна защита.
КС прави предложение до Факултетния съвет за отчисляване с право на защита на докторанта, състав на научното жури и дата на защитата, като се спазят сроковете по чл. 73(1) от ПУРПНСЗАД в МУ-София.
В срок до 30 дни след положително решение на Катедрения съвет за готовността за защита на дисертационния труд докторантът подава 5 комплекта документи по чл. 74 от ПУРПНСЗАД в МУ-София, предназначени за членовете на Научното жури:

1. подвързан дисертационен труд;
2. автореферат (оформен според Приложение 8);
3. препис-извлечение от протокола на заседанието на катедрения съвет с положителното решение за готовността за защита на дисертационния труд;
4. европейски формат автобиография с подпис на докторанта;
5. копие от диплома за образователно-квалификационна степен „магистър” и други документи за повишаване на квалификацията;
6. документи за участия в научни проекти;
7. списък на публикациите и участията в научни форуми по дисертацията с подпис на докторанта;
8. документи за участие в научни форуми (конгреси, конференции и др.);
9. други документи (ако има такива – патенти, заповеди за внедряване и др.);
10. справка за цитиранията на публикациите във връзка с дисертацията.

Към внесените документи служителите в сектор „Наука” на съответните факултети прилагат служебно 5 идентични копия на воденото при тях лично дело на докторанта, заверени с печат „Вярно с оригинала”, които съдържат копие от заповед за зачисляване, за отчисляване с право на защита, протоколи от взетите изпити по учебен план. Членовете на журито подписват декларация за липса на конфликт на интереси по реда на чл. 5, ал. 4 от ЗРАСРБ.
Решенията на КС се гласуват на ФС и се изпращат до Ректора за издаване на заповеди за отчисляване с право на защита и за състав на научното жури и дата на защита.
Докторантът и научният ръководител лично отговарят за спазване на сроковете на описаните по-горе процедури в хода на докторантурата.
В срок до 14 дни от датата на издаване на заповедта за назначаване на научното жури се провежда първото му заседание, на което за председател се избира вътрешен член – лице, заемащо академична длъжност от състава на МУ – София.
Членовете на журито изготвят две рецензии и три становища. Една от рецензиите задължително се изготвя от външен за МУ – София член. Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават, заедно с материалите по защитата (с изключение на автореферата) в съответната катедра до 3 месеца от избора на научното жури.
Рецензиите, становищата и авторефератът на дисертацията се публикуват на интернет страницата на МУ – София в едномесечен срок преди датата на публичната защита,
Образователната и научна степен „доктор“ се придобива от деня, в който дисертационният труд е защитен успешно.
Образователната и научна степен „доктор“ се удостоверява с диплома, която се издава на български език, а при заявено искане от лицето се издава и приложение на английски език.

Защитените дисертационни трудове и авторефератите към тях се изпращат:

- в Националния център за информация и документация (НАЦИД), като се попълват и Информационни карти (на български и английски език, бланките за които ще получите по и-мейл), които се предоставят в електронен вариант в сектор „Наука“ на ФДМ с цел нанасянето им в Регистър на академичния състав и Регистър на научната дейност;
- в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
- в Централната медицинска библиотека на МУ – София (само в електронен вариант и авторът, следва да попълни Декларация за авторско съгласие);
- библиотеката на ФДМ.

Информация за документите, които докторанта следва да подготви след защитата може да се получи в сектор „Наука“ на ФДМ.

Процедурата за защита на дисертация е изготвена според  ПУРППНСЗАД в МУ – София.

 

Приложение 2: Изисквания към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”;

Приложение 3 - Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор" по научни области и/или професионални направления в Медицински университет - София  -  ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Приложение 8: Изисквания за оформяне на автореферат към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – чл. 74.