Процедури за провеждане на докторантура

 

Редовната и самостоятелна форма на докторантура са с продължителност до 3 години, считано от датата на заповедта за зачисляване. Задочната форма на обучение е с продължителност до 4 години. Заповедта за зачисляване се издава от ректора на МУ-София въз основа на успешно проведен конкурс и следните документи:
1. Решение от заседанието на факултетния съвет на приемащото структурно звено, съдържащо информацията по чл. 33 и чл. 40, ал. 1 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София (ПУРПНСЗАД в МУ-София);
2. Фактура за платена държавна такса в счетоводството на факултета; декларация за лично поемане на разходите или писмено потвърждение от институцията, ангажираща се да покрие финансовите разходи за изследователската дейност и експертната оценка на дисертационния труд (за докторанти на самостоятелна подготовка, които не са членове на академичния състав на МУ- София).

Подготовката на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план (Приложение 5) и включва подготовка и полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд.
Попълненият индивидуален учебен план трябва да се внесе до 2 месеца от датата на зачисляване, в катедрения съвет, в 4 екземпляра за приемане. Приетият индивидуален учебен план се внася за съгласуване от Факултетния съвет и се изпраща в Ректората за утвърждаване.

Индивидуалният учебен план съдържа задължително следните компоненти:
1. Административна информация:

 • име, презиме и фамилия на докторанта по документ за самоличност;
 • форма на обучение;
 • срок на обучение;
 • научна област/научни области;
 • професионално/и направление/я;
 • докторска програма;
 • катедра/клиничен център - база за обучение;
 • научен ръководител/консултант;
 • разпределение на всички дейности по години;
 • номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура.

2. Учебна дейност:

 • посещение на определен цикъл лекции и упражнения, участие в курсове, семинари, конференции и др. публични научни изяви;
 • изпити по индивидуалния учебен план по специалността и допълнителни -определят се от научният ръководител по брой, вид и срокове за полагането им (не по-късно от 24-тия месец на докторантурата), като се утвърждават от катедрения съвет. Допълнителните изпити могат да включват западен език, компютърна грамотност, методология на научното изследване - обект на дисертационната теза или други, свързани с темата на дисертационния труд.

Докторантите трябва да посещават Докторантско училище „Методология на научното изследване – обект на дисертационна теза и медицинска статистика” (Правилник за устройството и дейността на Докторантско училище при МУ – София е приет с Решение на АС от 24.09.2019г.) За повече информация и заявление за участие: http://www.mu-sofia.bg/nauka-akreditacia/doktoranti/kursove-doktoranti/

3. Научноизследователска дейност:

 • професионално направление;
 • научна област, към която принадлежи темата на дисертационния труд - медико-биологична, медико-клинична, медико-социална;
 • група от научни специалности и/или специалност, към която се отнася темата на дисертационния труд;
 • тема на дисертационния труд;
 • анотация на темата;
 • етапи и срокове за подготовка и защита на дисертационния труд.

Планът трябва да бъде конкретизиран съобразно темата и целта на дисертацията.
Екземпляри от индивидуалния учебен план се съхраняват в досието на докторанта в сектор „Наука“на ФДМ, в катедрата, за докторанта и в отдел „Наука и акредитация“ на МУ-София.

Отчитане на работата на докторанта
Според чл. 48 и чл. 49 от ПУРППНСЗАД на МУ-София, докторантите правят два вида отчети – тримесечни (само за редовните докторанти) и годишни.
Ежегодни отчети. Правят се в края на всяка академична година и се утвърждават от Факултетния съвет. Докторантът представя пред Катедрения съвет отчет, одобрен от научния ръководител, който съдържа учебна дейност и научна дейност, описани в индивидуалния учебен план.
Докторантът и научният ръководител попълват атестационна карта (Приложение 6). Атестационната карта се внася за разглеждане от Катедрения съвет, като докторантът представя извършената работа по дисертационния труд (може power point презентация). Атестационната карта се одобрява от Факултетния съвет и се изпраща в Ректората за утвърждаване.

Катедрения съвет приема:
1. Становище за изпълнението на индивидуалния учебен план и оценка на дейността на докторанта;
2. Предложение за крайна атестационна оценка на докторанта, въз основа на атестационната карта, попълнена от научния ръководител;
3. Предложение за конкретен индивидуален учебен план за следващата година;
4. Препоръки за развитието на докторантурата.

Отчети на тримесечие. (само за редовни докторанти). Докторантът представя пред Декана на ФДМ доклад за изпълнението на индивидуалния си учебен план по формата на кратък отчет (Приложение 6), със становище от научния ръководител. Въз основа на тези отчети Деканът представя доклад до ректора на МУ – София.

Докторантът има права според чл. 53 до чл. 66 от ПУРППНСЗАД в МУ-София и задължения според чл. 67 до чл. 71 от ПУРПНСЗАД в МУ-София.
Промяна на темата на дисертационния труд се допуска не по-късно от 3 месеца преди датата на защитата. Промяната се гласува на Катедрен съвет, одобрява се от Факултетния съвет и се изпраща в Ректората за издаване на заповед.За всяка промяна на докторантурата (удължаване, прекъсване, и др.) следва да се подаде до Декана на ФДМ мотивирана молба със становище на научния ръководител, която се разглежда на ФС и се изпраща в Ректората за издаване на съответната заповед.