Прием на редовни и задочни докторанти във Факултет по дентална медицина (ФДМ),
Медицински университет (МУ) - София

 

Местата за прием на редовни и задочни докторанти се откриват с решение на Академичния съвет на МУ - София по предложение на катедрите, имащи право да обучават в съответната акредитирана докторска програма, утвърдено от факултетния съвет за провеждане на конкурс. Конкурсът се обявява в "Държавен вестник" и на интернет страницата на МУ – София. Кандидатите подават документи за участие в конкурса при условията и по реда, определени в Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ, Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София (ПУРПНСЗАД) и условията на обявата, в срок от два месеца от публикуване на обявлението в „Държавен вестник".
За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

Кандидатите трябва да подадат следните документи, до 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“:
1. Заявление за участие в до декана на ФДМ;
2. Европейски формат автобиография;
3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
4. Копие на трудов договор – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
5. Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Документите се подават във Факултет по дентална медицина:
Гр. София, ул. Св. Георги Софийски № 1, ПК 1431, ет. 2, Деканат.
За справки – г-жа Дима Мандалева, тел. 02 / 954 13 21

Допускането на кандидатите до участие в конкурса се извършва от комисия, включваща Декана на ФДМ, ръководителя на катедрата предложил конкурса, преподавател в съответната докторска програма и по възможност един юрист с право на съвещателен глас. Комисия разглежда документите на кандидатите за съответствие с изискванията за допустимост според нормативната уредба, като взема решение за допускане в 20-дневен срок след изтичане на срока за подаване на документи. Решението се удостоверява с протокол, разписан от всички членове на комисията.
Допуснатите кандидати се уведомяват за датата и часа на изпитите, като уведомлението съдържа и конспект за изпита по докторската програма и конспект за изпита по чужд език. Уведомлението се изпраща най-късно един месец преди датата на първия изпит.
Конкурсът включва 2 изпита:
1. Изпит по докторската програма;
2. Изпит по чужд език, избран от кандидата.

Изпит  по докторската програма
Конкурсният изпит се провежда от комисия, включваща 3 хабилитирани преподаватели по научна специалност, съответстваща на докторската програма или доктори по докторската програма на докторантурата.
Изпитът по докторската програма се провежда при условия на пълна анонимност, гарантирана от председателя на комисията, и се състои от писмен и устен изпит с две отделни оценки, оформени с точност до 0,25 от членовете на комисията.
Писменият и устен изпити по докторската програма се провеждат в един и същи ден. При двама или повече кандидати изпитът може да се проведе в рамките на два последователни дни. До устен изпит се допускат кандидатите, получили на писмения изпит оценка най-малко много добър 4,50. За успешно положили изпита се считат кандидатите, получили средна оценка от писмения и устен изпит най-малко много добър 5,00.

Изпит по чужд език, избран от кандидата
(Избираемите езици са английски, френски, немски и руски)
До конкурсен изпит по чужд език се допускат само кандидатите, успешно положили изпита по докторската програма. За успешно издържали изпита по чужд език се считат кандидатите, получили оценка не по-ниска от добър 4,00. Оценката от този изпит също се закръглява с точност до 0,25.
Конспектът за провеждане на конкурсния изпит по избрания от кандидата чужд език, се подготвя в Департамента по езиково обучение и спорт /ДЕОС/ на МУ- София и се утвърждава от неговия ръководител.

Председателят на изпитната комисия изготвя доклад-заключение от класирането на кандидатите, подписан от всички членове на комисията, който се внася за гласуване на факултетен съвет.
Факултетният съвет взема решение за зачисляване на успешно издържалите конкурса кандидати. В решението се посочват трите имена на одобреното за зачисляване за докторант лице, катедрата, където ще се провежда обучението, научна област, професионално направление, докторска програма, тема на докторантурата, срок и форма на докторантурата и научния ръководител на докторанта, който се избира по предложение на катедрата. За научен ръководител се избира хабилитирано лице. При интердисциплинарност на докторантската теза, може да се определи още един научен ръководител на докторанта.
В 7 /седем/ дневен срок от решението на факултетния съвет за зачисляване, Деканът изпраща в отдел "Наука и акредитация" на МУ - София документите по процедурата за изготвяне на заповед за зачисляване и протокола от заседанието на факултетния съвет.