Зачисляване на докторанти на самостоятелна подготовка във Факултет по дентална медицина (ФДМ),
Медицински университет (МУ) - София

 

Приемът в самостоятелна форма на обучение на докторанти се извършва без изпит през цялата академична година, при спазване на условията в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет-София (ПУРПНСЗАД в МУ-София).
Кандидатите за докторанти на самостоятелна подготовка подават за обсъждане в съответната катедра проект на дисертационния труд, разработен в основната му част, както и библиография.
Представената част от дисертационния труд трябва да съдържа литературен обзор, изводи от него, формулирана научна хипотеза, цел и задачи, материал и методи, използвани за доказването й, получени резултати на поне ½ от задачите, публикации и други научни доказателства.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка подават в катедрата проект на дисертационния труд и библиография, както и следните документи:
1. Заявление до ръководител катедра;
2. Европейски формат автобиография;
3. Нотариално заверено копие на диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър" (с приложението) по професионалното направление на докторантурата;
4. Удостоверение за основна месторабота и копие на трудова книжка;
5. Основна част от дисертационния труд, представляваща не по-малко от 2/3 от същия;
6. Списък на научните публикации и разработки;
7. Служебна бележка от организация, че поема финансирането на обучението и защитата на доктората (за докторанти на самостоятелна подготовка, които не са на основен трудов договор в основните звена на МУ - София или университетско лечебно заведение със сключен договор с МУ - София).

Представеният проект на дисертационен труд и библиография се обсъждат от катедрения съвет в присъствието на кандидата в срок до 30 дни от подаването на документите в катедрата. В случай на положителна оценка в 14-дневен срок след обсъждането, ръководителят на катедрения съвет прави писмен доклад до Декана за който включва:
1. Трите имена на кандидата по документ за самоличност;
2. Формата на зачисляване;
3. Тема на дисертационния труд;
4. Научна област/научни области;
5. Професионално направление;
6. Докторска програма;
7. Научният ръководител/консултант;
8. Срок за довършване на проекта на дисертационен труд (до 3 години);
9. Основна месторабота;
10. Организация, която поема финансирането на обучението и защитата на доктората (ако има такава).

Към доклада се прилага и препис-извлечение от решението на катедрения съвет.
Въз основа на предложението на Катедрения съвет, Факултетният съвет, в рамките на свое заседание взема решение с обикновено мнозинство от присъстващите членове при спазен кворум за зачисляване на докторанта и утвърждава темата на дисертационния труд, формата на зачисляване, научната област/научни области, професионалното направление, докторската програма, индивидуален учебен план за работа, ръководител на докторанта, срок за довършване на проекта на дисертационен труд, основната месторабота и организацията, която поема финансирането на обучението и защитата на доктората. 
В 7 /седем/ дневен срок от решението за зачисляване на факултетния съвет, Деканът изпраща в отдел "Наука и акредитация" на МУ - София документите по процедурата за изготвяне на заповедта за зачисляване и протокола от заседанието на факултетния съвет.