Докторантури

 

Във Факултет по дентална медицина (ФДМ) се обучават докторанти по акредитирани от НАОА осем докторски програми, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2 „Дентална медицина“. Докторските програми са следните:

 • Терапевтична дентална медицина;
 • Детска дентална медицина;
 • Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия;
 • Протетична дентална медицина;
 • Дентална образна диагностика;
 • Обществено дентално здраве;
 • Ортодонтия;
 • Дентална клинична алергология.

Докторантурите се провеждат в три форми на обучение – редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“. Правилата за провеждане на докторантурите са описани в Закон за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), в Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ) и в Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Медицински университет – София (ПУРПНСЗАД в МУ-София). 
Редовните и задочни докторанти се зачисляват след успешно издържан конкурс, който се обявява ежегодно в Държавен вестник и на интернет страницата на МУ-София.
Докторантите на самостоятелна подготовка се зачисляват по всяко време на годината, при изпълнение на условията формулирани в ПУРПНСЗАД в МУ-София. Това са предимно приети след конкурсен изпит асистенти, които според горепосочения правилник трябва да завършат докторантура за периода на четири годишния им срочен трудов договор.
Обучението на докторантите във ФДМ към МУ – София се организира и координира от отдел „Наука и акредитация“ към Ректората и сектор „Наука“ към Факултета по дентална медицина.
След успешно завършена и защитена дисертация при условията и по реда на ПУРПНСЗАД в МУ-София на докторанта се присъжда образователната и научна степен "доктор", която се удостоверява с диплома.

В зависимост от начина на финансиране, докторантурите са:
1. Държавна поръчка - за български граждани и граждани на страни от ЕС и ЕИП – редовна и задочна форма на обучение, при която учебният и изследователски процес се финансират от държавната субсидия на МУ - София. В този случай, редовните и задочни докторанти заплащат годишна такса, която се утвърждава ежегодно от Академичния съвет (АС) на МУ-София. За учебната 2021/2022 г. таксите са утвърдени на АС от 25-26.02.2021 г. и са следните:

 • редовно обучение – 900 лв.
 • задочно обучение – 450 лв.

Редовните докторанти, които са приети по държавна поръчка имат право на ежемесечна стипендия в размер на 500 лв. (съгласно Чл. 7. (1)  от Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии) в продължение на тригодишния им срок за обучение.

2. Платена форма на обучение за български граждани и граждани на страни от ЕС и ЕИП – редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение, при които докторантът не получава държавна стипендия, а сам или чрез спомоществователи заплаща такса за своята подготовка и изследователска дейност.

Годишните такси за платено обучение на докторанти „Дентална медицина“ по чл.21, ал. 5 от ЗВО, (съгласно решение на АС от 23.07.2019 г.) са:

 •  редовно обучение – 8300 лв.
 •  задочно обучение – 2800 лв.
 •  самостоятелна подготовка – 2000 лв.

Право на обучение в платена форма на докторантура, ползват лицата, които имат успех на по-малко от „много добър“ (4,50) от конкурсните изпити за докторанти.

3. Чуждестранни докторанти по Дентална медицина:

На български език:
- редовно обучение - 8300 евро.
- задочно обучение - 2800 евро.

На английски език - няма акредитирани докторски програми.

Забележка: Процедурите за прием и обучение на докторанти във ФДМ и за защита на дисертация са описани в ПУРПНЗАД в МУ-София - 2022