Кратка история на създаване на катедрата

 

Катедрата по „Пародонтология” в Стоматологичен факултет към Медицински университет - София е създадена през 1998 г. като „Катедра по Пародонтология и заболявания на оралната лигавица”, но преподаване по пародонтология и заболявания на оралната лигавица и израстването на специалисти в катедрата започва със създаването на Стоматологичния факултет през 1950 г.
Самостоятелно преподаване по пародонтология и ЗОЛ в СФ-София започва от 1996 г. в рамките на учебния план и програма на Катедрата по Терапевтична стоматология.
През 1998 г. става разделяне на катедрата по „Терапевтична стоматология” на: Катедра по „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица” и Катедра по „Консервативно зъболечение”, всяка от които със самостоятелен учебен план и учебна програма.
От създаването на факултета в областта на пародонтологията и заболяванията на оралната лигавица са работили известни хабилитирани преподаватели като: проф. д-р Д. Свраков, проф. д-р Е. Балчева, проф. д-р Е. Атанасова, проф. д-р В. Азманова, проф. д-р Т. Джемилева, проф. д-р Б. Инджов, доц. д-р М. Дрянкова.
Първият ръководител на Катедрата по пародонтология и заболявания на оралната лигавица (от 1999 г.  до 2000 г.) е проф. д-р Тереза Джемилева, дмн.
От 2000 г. до 2005 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Минка Дрянкова, дм. От ноември 2005 г. до 2020 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Христина Попова, дм.
От 2020 г. ръководител на катедрата е доц. д-р Антоанета Млъчкова, дм.

 

БИВШИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „ПАРОДОНТОЛОГИЯ”

Проф. д-р Тереза Джемилева-Конова, КМН, ДМН
Ръководител на Катедрата в периода 1999-2000 г.
Родена е на 10.01.1933
Кариера:
1955 – завършва ФДМ, МУ-София
1968 – асистент в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1983  – старши научен сътрудник ІІст. по пародонтология
1991  – старши научен сътрудник І ст.по пародонтология
1996 – професор, ФДМ, МУ-София
1976 – научна степен „Кандидат на медицинските науки”
1989 – научна степен „Доктор на науките”
Дисертация, научна степен „КМН”. Джемилева-Конова, Т. Т.: Клинико-експериментални данни за влиянието на зъбната плака върху гингивата. 1976, ФДМ, МУ-София
Дисертация, научна степен „ДМН”. Джемилева-Конова, Т. Т.: Хронично възпаление на гингивата – социални, биологични и клинични аспекти. 1989, ФДМ, МУ-София

Доц. д-р Минка Минчева Дрянкова-Димитрова, КМН
Ръководител на Катедрата в периода 2000-2005г.
1940 – родена в с. Екзарх Антимово, Бургаско
Кариера:
1963 – завършва ФДМ, МУ-София
1970 – асистент в катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ- София
1998 – доцент в катедра „Пародонтология”, ФДМ, МУ- София
1982 – научна степен  „Кандидат на медицинските науки”
Дисертация, научна степен „КМН”. Дрянкова-Димитрова, М. М.: Влияние на факторите на околната среда в оранжериите (пестициди, висока температура и влажност на въздуха) върху гингивата и пародонта. 1982, ФДМ, МУ-София, стр. 224.