Катедра по Обществено дентално здраве

 

 

Катедрата провежда обучение по три учебни дисциплини:

  • Социална медицина и медицинска етика (IV семестър), с хорариум 45 часа, от които 15 часа лекции и 30 часа семинарни занятия. Съотношението лекции: упражнения е 1:2.
  • Обществено дентално здраве (V и VI семестри), с хорариум 105 часа, съответно 45 часа лекции и 60 часа семинарни и практически упражнения. Съотношението лекции: упражнения в двата семестъра е съответно 2:2 и 1:2.
  • Медицинска психология (ІІІ семестър), с хорариум 30 часа, съответно 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения. Съотношението лекции: упражнения е 1:1

Обучението и по трите дисциплини завършва със семестриални изпити през сесиите. Изпитът се състои от две части – писмен и устен.
Като част от целия курс на обучение по дентална медицина, програмата е изградена в съответствие с общите цели на обучението – създаване на професионалисти по дентална медицина, които успешно прилагат в реална социална среда усвоените знания и умения за разрешаване на клинични задачи.    

Задачи на преподаването:
1. Студентите да могат да вземат клинични решения, базирани върху разбирането за био-психо-социалната структура на личността;
2. Бъдещите лекари по дентална медицина да са в състояние да поемат професионална и етична отговорност за пациента и обществото;
3. Да комуникират и постигат информирано съгласие с пациентите и други здравни работници при промоцията на денталното здраве, профилактиката и лечението на денталните заболявания;
4. Да познават етичната и юридическа основа на денталното здравеопазване;
5. Да познават структурата и функциите на здравеопазването и денталната помощ;
6. Да могат да измерват и оценяват денталния статус на населението, тенденциите и факторите, които го определят и възможностите за повлияването му;
7. Да познават принципите на денталната ергономия и да могат да ги прилагат в бъдещата си практика;
8. Да имат знания и умения за борба с кръстосаната инфекция в денталната практика;
9. Да овладеят ролята на ръководител на денталния екип;
10. Да притежават достатъчна и подходяща етична и научна основа за непрекъснато образование и професионално усъвършенстване;
11. Даване на познания за особеностите в психологията на болния и поведението му по време на боледуване, които ще съдействат за по-доброто разбиране на пациента и определяне на подходящи подходи в организирането и провеждането на денталната помощ.

Основни тематични направления:

ТЕОРЕТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:

  • Теория на социалната медицина – предмет, задачи и методи; Категории здраве; Познавателна стойност на показателите за оценка на общественото здраве.
  • Медицинска етика.
  • Гранични дисциплини – медицинска социология, медицинска статистика, епидемиология.
  • Дентално здраве – показатели и критерии.
  • Теоретичната психологична подготовка ще позволи на бъдещите лекари по дентална медицина да развият своята социалнопсихологична компетентност за общуване с пациенти, работа в екип и провеждане на денталните грижи.

ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНО НАПРАВЛЕНИЕ:

  • Практико-приложно направление, включващо здравна политика, здравно възпитание и промоция на здраве, организация, планиране и управление на практиката, денталната ергономия и профилактика на рисковите вредности, здравно законодателство.

Катедрата по ОДЗ е и база за следдипломно обучение по специалността Социална Медицина и Обществено дентално здраве. Срокът за обучение е 3 години.