Възникване и развитие на катедрата

 

Катедра по Социална медицина и обществено стоматологично здраве (СМОСЗ) е създадена през 1991 год. с Постановление на МС № 197 от 07.10.1991 год., обнародвано в ДВ бр.85/1991 год. Тя е приемник на Научно-организационно методична секция (НОМС), която е създадена през 1969 год. като структурно звено в Стоматологичния отдел към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ).
Учебната програма е включена в преподаването по стоматология от учебната 1992/93 год.
От учебната 2004/05 год. в катедра по СМОСЗ се извършва преподаване по две дисциплини – Социална медицина и медицинска етика (в IV-ти семестър) и Oбществено стоматологично здраве (V-ти и VI-ти семестри).
От 2007 год. катедрата има ново име - Катедра по Обществено дентално здраве (ОДЗ). Променено е и името на преподаваната в V-ти и VI-ти семестри дисциплина на Oбществено дентално здраве. От учебната 2015 – 2016 год. в Катедра ОДЗ се преподава и трета дисциплина Медицинска психология (в ІІІ семестър).

 

БИВШИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ”

Д-р Иван Ангелов
Ръководител на Катедрата \ОМС\ в периода 1966-1973 г.

 

Д-р Стефан М. Стайков, КМН  
Ръководител на Катедрата \НОМС\ в периода 1973- 1982 г.
Дисертация: Стайков, Ст. М.: Влияние на ортопедичното лечение на дъвкателния апарат върху функцията на храносмилателната система. 1969, ФДМ, МУ-София.

 

Доц. д-р Крум Николов Царибашев, КМН
Ръководител на Катедрата  в периода 1982-1994 г.
1935 – роден в София.
Кариера:
1958 – завършва ФДМ, МУ-София
1970 –  сътрудник в организационно-методичната секция на ФДМ,МУ-София
1983 старши научен сътрудник
1977 – научна степен ,,Кандидат на медицинските науки”
Дисертация, научна степен „КМН”. Царибашев, К. Н.: Ергономично оптимизиране на условията и повишаване ефективността на стоматологичния труд. 1977, ФДМ, МУ-София.

Проф. д-р Цветко Йолов Йолов, КМН, ДМН
Ръководител на Катедрата  в периода 1994-2009 г.
1943 – роден в  с. Камено поле, Врачанско
Кариера: 
1969 – завършва ФДМ, МУ-София
1972  – научен сътрудник в НИСХОС,
ФДМ, МУ-София
1973-1980  – специалист в направление „Стоматологична помощ” към МНЗ
1980-1990 – завеждащ направление „Стоматологична помощ” към МНЗ
1980 – асистент в катедра Обществено дентално здраве”, ФДМ, МУ- София
1989 – доцент
2002 – професор, ФДМ, МУ-София
2003-2007Декан на Факултета по дентална медицина, МУ-София
1974 – специалност „Социална хигиена и организация на здравеопазването”
1979 – специалност  „Обща дентална медицина”
2001 – специалност „Протетична стоматология”
1980 – научна степен „Кандидат на медицинските науки”
2001 – научна степен „Доктор на медицинските науки”
Дисертация,  научна степен „КМН”. Йолов, Цв. Й.: Подход за лечебно-диагностичната и профилактичната дейност в окръжната стоматологична поликлиника. 1980, ФДМ, МУ-София.
Дисертация, научна степен „ДМН”. Йолов, Цв. Й.: Стоматологичното здраве на старите хора в България.  2000, ФДМ, МУ-София.