ЗА НАС
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
white tooth
НОВИНИ
white tooth
white tooth
ОБЯВИ
ГАЛЕРИЯ

За нас

Факултетът по Дентална медицина на Медицински университет – София е най-старото висше учебно заведение по дентална медицина у нас, основано през 1942 год. През 2019 год. се навършват 77 години от създаването му. Повече от 11 000 студенти, от които около 900 от 58 страни на всички континенти, са се дипломирали като „лекар по дентална медицина – магистър” във ФДМ – София. Те притежават много добра практическа и теоретическа подготовка и днес са утвърдени, висококвалифицирани лекари по дентална медицина, търсени и уважавани от своите пациенти.

white tooth

ДО ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

06.07.2020

прочети повече

white tooth

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

28.06.2020

прочети повече

white tooth

Интервю с декана на ФДМ, МУ - София във в. Дентална медицина

02.06.2020

прочети повече

white tooth

НОВА ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА

29.05.2020

прочети повече

white tooth

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

29.05.2020

прочети повече

white tooth

На вниманието на студентите от 6-ти курс, които са на удължен стаж, Пародонтология!

29.05.2020

прочети повече

white tooth

Удължава се срока за подаване на документи за участие в конкурс за прием на ДОКТОРАНТИ

20.05.2020

прочети повече

white tooth

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ШЕСТИ КУРС

16.05.2020

прочети повече

white tooth

Инструкция

16.05.2020

прочети повече

white tooth

График

лятна изпитна сесия 2019/2020

12.05.2020

прочети повече

white tooth

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА

относно края на семестъра

10.05.2020

прочети повече

white tooth

Дистанционно обучение АГ

Катедра по акушерство и гинекология

30.04.2020

прочети повече

white tooth

Информация за специализанти

23.04.2020

прочети повече

white tooth

Анкета за студентите

21.04.2020

прочети повече

white tooth

Заповед на ректора, касаеща обучението на студентите

15.04.2020

прочети повече

6 и 7 април неприсъствени дни за преподаватели и служители на МУ-София

03.04.2020

прочети повече

white tooth

Удължава се срока на неприсъственото обучение

в Медицински Университет- София

27.03.2020

прочети повече

white tooth

ЗАПОВЕД НА РЕКТОРА

относно декларации за месторабота

26.03.2020

прочети повече

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ VI КУРС

20.03.2020

прочети повече

ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА, ОТНОСНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ

в лечебните кабинети на територията на ФДМ

17.03.2020

прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

за дистанционно обучение

16.03.2020

прочети повече

Държавни стипендии

летен семестър на учебната 2019/2020 година

16.03.2020

прочети повече

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

13.03.2020

прочети повече

Прекратяване на учебните занятия до 15-ти Март

Прекратяване на учебните занятия до 15-ти Март

06.03.2020

прочети повече

Отчетно изборно събрание

Факултет по Дентална медицина, МУ - София

25.02.2020

прочети повече

Виж всички новини
1610

Студенти

специализанти, докторанти

143

Преподаватели

хабилитирани, нехабилитирани, с докторат

11000

Завършили студенти

специализанти, докторанти

799

Учебна база

работни места, лаборатории


Декан на факултета по дентална медицина

проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, доктор

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
ФДМ – СОФИЯ   2020г.-2024г.

Факултетът по Дентална медицина – МУ София е първото висше училище по дентална медицина в България, основано през 1942 г., със 78 годишна история. Към настоящия момент в него се обучават около 900 студенти на български език и 600 студенти на английски език от над 60 страни от Европа, Азия, Австралия, Африка и Северна Америка.
Убеден съм, че основните цели за бъдещото развитие на факултета би трябвало да включват запазването на добрите традиции и модернизирането в учебната дейност, грижа за растежа на преподавателите и служителите и повишаването на тяхната квалификация, продължаващо развитие на всички дейности в съответствие с европейските програми и стандарти, научни доказателства, общоприети практически клинични насоки и правила.
Учебната дейност във ФДМ – София е с най-висок приоритет. Безусловната необходимост от усъвършенстване и модернизиране на материално-техническата база ме мотивира да работя за осигуряване на финансиране и модернизиране на обучението във всяка катедра, основано на мотивирано предложение и стратегическо планиране за дългосрочно развитие на катедрата.

Ще работя за повишаване качеството на обучението чрез:
- регулярно актуализиране на учебните програми според националните и европейски стандарти, иновациите в отделните дентално-медицински дисциплини, научните изследвания;
- в обучението на студентите да се включват нови, интерактивни методи, за по-пълноценното им ангажиране в учебния процес;
- осигуряване на финансиране за издаването на учебни помагала по всички преподавани дисциплини, на български език и на английски език;
- спазване на правилника за учебна дейност във МУ-София и активна подкрепа на преподавателите за осъществяване на контрол и дисциплина при всички форми на обучение – практически занятия, семинари, лекционни курсове, изпити и др.;
- в специализантските кабинети да бъдат осигурени всички необходими материали, инструментариум и апаратура за провеждане на следдипломно обучение на високо съвременно ниво – за тази цел катедрите ще представят своите разумни и конструктивни предложения;
- провеждане на анкети сред студентите относно методите и качеството на обучение в катедрите и поддържане на обратна връзка с тях.

Научно-изследователска дейност
Мотивиране и подкрепа на преподавателите за публикуване на свои научни разработки в национални и международни реферирани издания, вкл. такива с IF, както и осигуряване чрез различни програми и проекти на средства за финансиране на публикации. Активно съдействие за приемане на списанието на ФДМ – ”Проблеми на денталната медицина” за рефериране в световни бази данни.
Проучване на възможностите за финансиране и реализиране на проект за база за научни изследвания  на територията на ФДМ, след мотивирано планиране с участието на всички заинтересовани катедри и преподаватели.
Цялостно обновяване и модернизиране на библиотеката, системно обогатяване на библиотечно-информационната база, компютризиране и дигитализиране на библиотечния фонд. Организиране на обучения за млади учени и докторанти за работа с бази данни, научна литература и изготвяне на библиографски справки.
Всички млади асистенти ще имат пълна подкрепа за професионално и научно развитие, зачисляване за специализация и кариерен растеж.
Активно съдействие и подкрепа на студентите за участие в научни форуми на МУ – София, национални и международни научни конгреси, симпозиуми и срещи.

Международно сътрудничество, организация и администриране
Мотивиране и подкрепа на преподавателите и студентите от ФДМ – София за участие в международните програми за мобилност Еразъм+.
Съдействие на всички студенти, участващи в програмите за мобилност, за признаване на хорариум и кредити от съответните университети, в съответствие с конкретни решения на АС и заповеди на Ректора на МУ – София.
Организиране на активно, постоянно и отговорно поддържане на изцяло обновения сайт на ФДМ, с атрактивна визия и винаги актуална информация. Осигуряване на безжичен интернет в местата, свързани с учебна дейност на студентите.
Подготовка и планиране на тържествено честване на 80 годишнината на ФДМ – София.

Ръководството на ФДМ – София ще работи при пълна прозрачност, запазване на добрия тон, професионалната етика, академични отношения между преподаватели и студенти, колегиалност и справедливост при защитаване на интересите на всички преподаватели и служители.
Ще се вслушвам в мнението на младите колеги. Дълбоко убеден съм, че те ще бъдат коректив на опита и традициите в дейността на едно висше учебно заведение, каквото е ФДМ.
Ще се постарая да направя такава организация на работа, че важните, градивни и разумни предложения относно развитиетo и авторитетa на факултета да бъдат обсъждани с участието на всички катедри и приемани от висшите органи за управление – декански съвет, разширен декански съвет, факултетен съвет. Ще работя за повишаване на авторитета на ФДМ в академичната общност на МУ-София.
Изпълнението на всички аспекти от програмата ще бъде възможно при запазване и по-нататъшно устойчиво развитие на съществуващите добри отношения на разбирателство, диалог, толерантност и съдействие с ръководството на МУ – София и всички отдели на Ректората. Ръководството на ФДМ ще подкрепя политиката и всички инициативи на университетското ръководство, отстоявайки интересите на ФДМ, неговите преподаватели и служители.
Ще работя активно за запазване и поддържане на перфектни отношения на сътрудничество, взаимна помощ и колегиалност със сродните факултети в Пловдив и Варна.

Стратегическа цел на ръководството на ФДМ ще бъде:
ФДМ да запази позицията си на водеща институция за качествено студентско и следдипломно обучение, престижни научни разработки и диагностично-лечебни приноси – с уважавани, ерудирани, високо квалифицирани преподаватели и лечители, модерно оборудване и непрекъснато усъвършенстване на кадрите и базата.

Доброто тепърва предстои.

          

Проф. д-р Божидар Йорданов, доктор