Прием на чуждестранни студенти

 

 

Необходими документи:

 • Регистрационен формуляр на английски и български език (изтегля се от сайта на МУ-София във вариант на български и на английски език);
 • Легализирано копие от дипломата за средно образование със заверен превод на български език. Задължително условие е в дипломата за средно образование кандидатите да имат оценки по биология и химия в съответствие с Наредбата за държавни изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България; 
  ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ЕС и ЕИП ЗАЕДНО С ДИПЛОМАТА ЗА ЗАВЪРШEНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЯТ И ИЗДАДЕНО от Регионално управление на образованието към МОН УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАТО ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ С ОЦЕНКИ, ПРИРАВНЕНИ КЪМ ОЦЕНКИТЕ ПО чл. 9, ал. 1 от НАРЕДБА № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
   
 • Документ издаден от компетентен орган (средното училище в което е придобито средното образование), с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във всички степени във висшите училища в страната (изписва се името на страната), в която е придобито средното образование. Този документ трябва да бъде легализиран и преведен на български език като преводът му трябва да бъде заверен;
 • Копие от валиден документ, доказващ гражданство (а не пребиваване);
 • Медицинско свидетелство издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването, преведено на български език като преводът му трябва да бъде заверен;
 • Две (2) снимки паспортен формат, залепени на регистрационните формуляри;
 • Декларация с български и английски текст за достоверността на представените документи, подписана саморъчно от кандидата (изтегля се от сайта на МУ-София).

В случаите на прехвърляне на чуждестранен студент в МУ-София от друг Медицински ВУЗ в чужбина се представят всички посочени по-горе документи заедно с академична справка, която  трябва да съдържа хорариума по изучаваните дисциплини, резултатите от положените изпити и придобитите кредити. Академичната справка трябва да бъде легализирана и със заверен превод на български език.

Академични справки за прехвърляне от друг ВУЗ, както от страната, така и от чужбина, се приемат в срок до 20.08.2020 г.

В случаите, в които кандидатът няма възможност лично да подаде документите си за кандидатстване за обучение в МУ-София се представя и пълномощно. Пълномощното също трябва да е легализирано и със заверен превод на български език, а ако е издадено на територията на Р България следва да бъде нотариално заверено.

Такси:

 • За подаване на документи – 70 лв., внася се в касата на Ректората;
 • Ръководство за самоподготовка по биология и химия на английски и български език – 30 лв., внася се в касата на Ректората;
 • Такса за конкурсен изпит по български/английски език, биология и химия на български/английски език – 400 лв., заплаща се в Департамент по езиково обучение и спорт;
 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на български език – 3 700 евро;
 • За обучение в ДЕОС в подготвителна година на английски език – 4 800 евро;
 • За обучение по „Дентална медицина“ на български език – 7 000 евро на година, които се заплащат по сметката на Факултет по дентална медицина;
 • За обучение по „Дентална медицина“ на английски език – 8 000 евро на година, които се заплащат по сметката на Факултет по дентална медицина.

Срокове за подаване на документите:

ПРИЕМ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА СТУДЕНТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ за уч. 2021/ 2022 г.
Прием на лица, граждани на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария:
1. Срок за прием на документи: от 15.07.2021 г. до 08.09.2021 г.
2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия - 11.09.2021 г. / събота /
3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 13.09.2021 г.
Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан. 
4. Класиране – 14.09.2021 г.

Обявяване на резултатите 13.09.2021 г.

Обявяване на класирането за граждани от страни членки на ЕС и ЕИП – 14.09.2021 г.

Гражданите на ЕС и ЕИП се класират с бал, който се образува като сума от оценките по биология и химия от дипломата за завършено средно образование и от оценките, с които издържат конкурсния изпит по английски език, биология на английски език и химия на английски език. Максимален бал: 30.00.
Класирането на гражданите на ЕС и ЕИП се извършва на основание чл. 21, ал.2 от ЗВО на места, утвърдени от АС на МУ-София по предложение на Деканите на факултети съобразно свободния капацитет на специалността.
Забележка: При положение, че един от компонентите на изпита не е положен успешно, изпитът се счита за неиздържан.
Резултатите от писмените работи са окончателни и не подлежат на преоценка!

Записване по факултети за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – до 25.10.2021 г.

Начало на учебната година за студентите, приети в първи курс, които се обучават на английски език по специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – 12.10.2020 г.

 

Допълнителна информация

Към Прием на чужди граждани от трети страни
Прием на чужди граждани от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария / трети страни /:
1. Прием на документи: от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г.
2. Конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език - 09.10.2021 г. само за кандидати, които са получили виза тип D и са пристигнали в страната до 07.10.2021 г. Пристигналите след тази дата се записват в подготвителна учебна година в Департамент по езиково обучение и спорт / ДЕОС / към Медицински университет – София на английски език или на български език според желанието им.
3. Обявяване на резултатите от конкурсния изпит – 11.10.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ОТ ИНДИЯ!
Министерството на външните работи на Индия информира за изискването на Медицински съвет на Индия за допустимостта за обучение на индийски граждани в чуждестранни медицински университети. Според това решение от 2018г. всеки индийски гражданин, желаещ да получи медицинско образование в чужбина, следва задължително да изпълни съответните критерии за допустимост, кат премине изискуемия тест (National Eligibility-cum-Entrance Test:  http://ntaneet.nic.in/ntaneet/ ) и получи съответния Сертификат за допустимост (Eligibility Criteria), в който ще бъде посочено, че покрива изискванията за обучение във висше медицинско училище (Eligibility Criteria for admission to the MBBS course). В нотата е посочено също, че валидността на тези сертификати е 3 години.

Във връзка с горното за учебната 2020/2021г. КС-Делхи има намерението да изисква представянето на Сертификата за допустимост (Eligibility Certificate) при подаването на документи за дългосрочна учебна виза от кандидат-студенти по Специалност Медицина.


Към Прием на студенти с двойно гражданство
Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП се приемат при условията и по реда за българските граждани (с конкурсните изпити по биология и химия за български кандидат-студенти).
Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която е член на ЕС и ЕИП, които са завършили средното си образование в страната, член на ЕС и ЕИП и желаят да се обучават на английски език, се приемат на основание чл. 21, ал. 2 от ЗВО с конкурсен изпит по английски език, биология и химия на английски език. След приемането им те заплащат годишна такса, определена за българските граждани, приети за обучение срещу заплащане плюс таксата за обучение на английски език за съответната специалност. Размерът на таксите се определя с Решение на Академичния съвет за съответната учебна година.
Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е страна, която не е член на ЕС и ЕИП (трета страна), но са завършили средното си образование в Република България, независимо от другото гражданство, се приемат при условията и по реда за българските граждани.
Лицата с двойно гражданство, едното от които е българско, а другото е от страна, която не е член на ЕС (трета страна), които са завършили средното си образование в чужбина, се приемат при условията и по реда, определен за граждани на трети страни, като могат да заплащат 50 % от таксата определена за чужди граждани.

ПРИЕМ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУ-СОФИЯ